Ruim 3 miljoen euro voor vogelproject Wadden

Het Waddenfonds maakte op 12 april bekend dat het aan acht projecten in het Waddengebied subsidie toekent. Eén daarvan is het natuurproject 'Rust voor vogels. Ruimte voor mensen', waarin Staatsbosbeheer deelneemt.

Het plan biedt rust voor vogels door de ‘vogelbeleving’ gecontroleerd te stimuleren. Het Waddenfonds geeft hiervoor een subsidie van ruim € 3.450.000. Staatsbosbeheer is enorm trots het project met de Vogelbescherming te kunnen uitvoeren.

Tussenstop
 
Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van het Waddengebied als tussenstop tussen hun broedgebieden in het Noorden en hun overwinteringsgebieden in het Zuiden. Zo tanken zowel rosse grutto’s en kanoeten er bij, tijdens de trek tussen hun overwinteringsgebieden in West-Afrika en hun broedgebieden in Siberië. Ook zeldzame broedvogels als steltlopers en sterns hebben de rust en de ruimte van het Wad nodig.

Rust voor vogels, ruimte voor mensen
 
Vogelbescherming Nederland gaat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap de komende 5 jaar de natuurlijke omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren. De organisaties stellen zich in het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ ten doel nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten en bestaande plaatsen te herstellen.

Vogelliefhebbers
 
Uniek aan het plan is dat vogelliefhebbers optimaal worden gefaciliteerd door ze te verleiden ‘andere paden in te slaan’. Plekken waar je zonder verstoring optimaal van vogels kan genieten. Vogelbescherming Nederland gaat voor wadrecreanten vogelwachtposten opzetten en persoonlijke begeleiding organiseren. Gebieden van Staatsbosbeheer die hiervoor ingezet worden, zijn: Posthuiswad en Kroon's Polders op Vlieland, de Boschplaat op Terschelling, de Richel bij Texel en de Engelsmanplaat bij Ameland. De natuurlijke manier van publieksgeleiding maakt bezoekers nadrukkelijker bewust van de bijzondere vogelrijkdom van het Waddengebied. Het project krijgt zo een duurzaam karakter, biedt draagvlak voor natuurbescherming én ruimte voor economische ontwikkeling. De subsidie dekt niet alle kosten: deze bedragen in totaal € 4.730.181.