Rijkswaterstaat helpt bij herstel vogeleiland Griend

Het vogelparadijs Griend dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen. Rijkswaterstaat helpt Natuurmonumenten, beheerder van dit eiland, met het treffen van nieuwe beschermingsmaatregelen, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels.

Expertise Waddenzee

Rijkswaterstaat brengt haar kennis in van de Waddenzee, haar ervaring met kustonderhoud via zandsuppleties en haar rol als beheerder van de vaargeulen. Rijkswaterstaat neemt daarnaast de uitvoering van de werkzaamheden op zich zodra de financiering door Natuurmonumenten rond is. Met het uit vaargeulonderhoud vrijkomende zand is het mogelijk Griend opnieuw te beschermen. Daarmee wordt een beschermende vooroever aangelegd. Hierin worden plaggen van het eiland en schelpenbanken verwerkt. Met de aanleg wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand. Na de aanleg van de nieuwe vooroever krijgt Griend weer de ruimte om zich natuurlijk te ontwikkelen.

 

Het is de bedoeling om in de nazomer van 2016 te starten met de werkzaamheden op Griend.