Provincies en gemeenten krijgen sterkere rol in nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet, waarin Europese regelgeving geïmplementeerd is. Bij de financiering van natuurbeheer zijn decentrale overheden daarom nu zelf verantwoordelijk voor toepassing van de staatssteun- en aanbestedingsregels.

Europees Recht
In de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet is Europese wet- en regelgeving geïmplementeerd, zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Doordat de nieuwe Wet natuurbescherming bovenstaande wetten vervangt, zal de implementatie van de Europese regels ook in de nieuwe Wet natuurbescherming te vinden zijn.

Overzichtelijk
Door de drie afzonderlijke wetten samen te voegen in één natuurwet wordt het overzichtelijker om de Wet natuurbescherming toe te passen in de maatschappij. Zo zijn er minder administratieve lasten en wordt de regelgeving vereenvoudigd.

Volledig artikel op europadecentraal.nl