Provincie Groningen maakt keuzes voor nieuwe Omgevingsvisie

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hun Keuzedocument gepresenteerd. Het Keuzedocument is de bouwsteen voor nieuwe Omgevingsvisie die in 2015 wordt vastgesteld. Het bevat voorstellen voor nieuw beleid op het terrein van ruimtelijke ordening, water,verkeer,en milieu.

De belangrijkste voorstellen die het college van GS aan Provinciale Staten presenteren zijn:

- een gezamenlijke aanpak met gemeenten om de overcapaciteit aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen te verminderen,

- de keuze om toekomstige zonne-energieparken, zoveel mogelijk in bebouwd gebied te plaatsen; daarmee wordt verrommeling van landschap vermeden,

- een integrale aanpak van de Waddenkust: de dijkversterking moet worden gecombineerd met natuurontwikkeling het vergroten van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de kustzone, zodat meer toeristen worden aangetrokken,

- het concentreren van milieubelastende bedrijven op een beperkt aantal bedrijventerreinen om daarmee de hinder voor mens en omgeving te beperken; hiervoor is een gezamenlijke aanpak met gemeenten nodig.

De provincie is eind 2013 gestart met het vernieuwen van het huidige Provinciaal Omgevingsplan, waarvan de looptijd in 2015 verstrijkt. Bij wet is de provincie verplicht om een nieuw plan te maken, de Omgevingsvisie, voor ruimtelijke ordening, milieu, water en verkeer. Provinciale Staten hebben begin 2014 GS opdracht gegeven het beleid te vernieuwen aan de hand van 12 provinciale belangen. Voorbeelden daarvan zijn: een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de vorm van gevarieerde woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en detailhandel, ruimte voor duurzame energie, vitale landbouw, bescherming en herstel van het landschap, een goed wegen- en openbaarvervoersysteem, bescherming tegen milieuhinder, wateroverlast en overstromingsrisico's.

Gebiedsopgaven
In het Keuzedocument zijn zes gebiedsopgaven beschreven, die de provincie samen met de te herindelen gemeenten wil realiseren: Waddenkust, Energyport Eemshaven Delfzijl, het stedelijk netwerk Groningen, het Gaswinningsgebied, de Krimpregio's en Blauwestad.

Cocreatie
Het Keuzedocument, waarin nu beleid op hoofdlijnen wordt geformuleerd, is tot stand gekomen na overleg met medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Om informatie en ideeën op te halen voor het Keuzedocument organiseerde de provincie dit voorjaar samen met de Stichting Noorderbreedte een aantal gesprekstafels over vijf thema's van de Omgevingsvisie. Daarnaast is uitvoerig overleg geweest met de Groninger gemeenten, de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFG), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en de Waterschappen.

Planning
In maart 2015 verschijnen de Ontwerp-Omgevingsvisie, de herziene Omgevingsverordening en een plan MER (Milieu Effect Rapportage). Op Omgevingsvisie en plan MER is formele inspraak mogelijk. De verwachte vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie 2015-2019 door Provinciale Staten is in het najaar 2015.