Provinciaal geld beschikbaar voor Lauwersoog

Eerste fase ontwikkeling toeristische poort Lauwersoog.

Het college van Gedeputeerde Staten legt een principebesluit om ruim 1.6 miljoen euro te bestemmen voor een eerste fase van de toeristische ontwikkeling van Lauwersoog voor aan Provinciale Staten. Het geld voor deze ontwikkeling is afkomstig uit Ruimtelijk Economisch Programma ZuiderZeeLijn (REP-ZZL). In de eerste fase wordt een wandel- en fiets route aangelegd die als ‘belevingsroute’ gaat fungeren tussen alle interessante bestemmingen binnen Lauwersoog, zodat die  met elkaar verbonden zijn en goed bereikbaar zijn. De plannen worden in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uitgewerkt.

De focus van deze REP-aanvraag ligt op de 1e fase van de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Lauwersoog.  Parallel hieraan wordt gewerkt aan een investeringsplan voor herinrichting van de visserijhaven. Partijen hebben ondermeer de ambitie te komen tot kadeverlenging, een garnalencentrum, een tweede ontsluiting van de haven voor industrieel verkeer en duurzame energieopwekking.

Het projectplan "Recreatieve Poort Lauwersoog fase 1', richt zich op een samenhangend pakket maatregelen en investeringen op het gebied van recreatie en toerisme. Deze maatregelen en investeringen geven Lauwersoog een noodzakelijke en substantiële kwalitatieve impuls. Door het project wordt het gebied aantrekkelijker en kunnen meer toeristen en recreanten worden getrokken die langer in het gebied verblijven, waardoor bestedingen worden gestimuleerd en de werkgelegenheid behouden blijft dan wel toeneemt.

De basis van het project wordt gevormd door een nieuw te realiseren route die de meerzijde van Lauwersoog met de zeezijde verbindt. De barrière die de zeedijk vormt tussen beide zijden, wordt door de route zoveel mogelijk opgeheven. De verbindingsroute functioneert als hoofdverbinding voor fietsers en voetgangers. Via de route zijn alle interessante bestemmingen binnen Lauwersoog met elkaar verbonden en goed bereikbaar. Het aanbrengen van een duidelijke bewegwijzering en samenhangende informatievoorziening maakt onderdeel uit van de realisatie van de route.

Langs de route worden zitelementen en panelen met gebiedsinformatie geplaatst. Verder komt er een informatiecentrum, oriëntatie-punten, een educatieve eb- en vloedmaquette, drijvend podium, uitzichtpunten en een waterspeeltuin.

De route wordt zo ingericht dat bestaande initiatieven en ondernemers hier integraal deel van gaan uitmaken en dat mogelijke toekomstige ontwikkelingen  - zoals bijvoorbeeld de capaciteitsvergroting van de schutsluis, de herontwikkeling van de Nordshrimp-locatie, de nieuwbouw van de visafslag en de realisatie van het kunstpaviljoen - ruim baan krijgen.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen worden eveneens een aantal bestaande voorzieningen aan de zeezijde beter, fraaier en publieksvriendelijker toegankelijk worden gemaakt middels ondermeer een verbetering van de infrastructuur, het aanbieden van Wifi en het realiseren van nutsvoorzieningen aan de kades.