Projectplan Waterwet Griend, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.

Het ontwerpprojectplan is geregistreerd onder nummer RWS-2016/5903 en betreft het nemen van maatregelen om het vogeleiland Griend dynamisch te beschermen.

In het projectplan wordt aangegeven waarom deze maatregelen nodig zijn.

De Stichting Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen dat de werkzaamheden ten behoeve van de bescherming van Griend worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Volgens planning zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met november 2016. Wanneer door omstandigheden deze planning niet wordt gehaald, dan zal worden uitgeweken naar dezelfde periode in 2017.

Het projectplan

Volledige tekst kennisgeving op overheid.nl