Plannen voor windenergie ter inzage

Met ingang van 12 september liggen de plannen voor windenergie ter inzage.

Via www.fryslan.nl/windenergie is de nieuwe Ontwerp Structuurvisie te downloaden. Belangrijk onderdeel van de windplannen is de plek waar windmolens mogen komen. Dat gaat om een gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk, bij de Kop van de Afsluitdijk en in de buurt van Heerenveen. De provincie hoort graag wat u van de nieuwe plannen vindt. Reageren kan tot en met 21 oktober 2012.

Op 21 augustus 2012 stelde het college van Gedeputeerde Staten de Ontwerp Structuurvisie Windstreek Fryslân 2012 vast. Voor de mogelijke milieu- en duurzaamheidseffecten van windmolens binnen de aangewezen gebieden is ook een planMER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt.

Windenergie

Duurzame energie is een onderdeel van het coalitieakkoord. Ook windenergie hoort daarbij. Dit college wil graag ruimte blijven bieden aan de windenergie. Met als uitgangspunt; voor nieuwe molens ook oude opruimen en de omgeving mee laten profiteren van de opbrengst.

Inloopavond

Als u meer wilt weten over de windenergieplannen dan kunt ook terecht op een speciale inloopavond. Op 8 oktober van 19.30 uur tot 21.30 kunt u terecht in Sneek voor informatie over de Ontwerp Structuurvisie en de planMER. De locatie is Zalencentrum De Walrus, Leeuwenburg 11 Sneek.