Overheden en natuurorganisaties werken samen in voorbereiding dijkverbetering

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl moet worden versterkt. Het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en natuurorganisaties gaan gezamenlijk onderzoeken of hun wensen voor het gebied tegelijk met het dijkverbeteringsproject gerealiseerd kunnen worden. Bestuurders tekenden hiervoor op 29 augustus een intentieverklaring.

Extra kansen

De zeedijk beschermt het land tegen het zeewater en zorgt zo voor waterveiligheid. Het waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk versterken om toekomstige, zeer hoge waterstanden en de risico’s van aardbevingen als gevolg van de gaswinning op te kunnen vangen. Parallel aan de dijkverbetering zien diverse partijen mogelijkheden extra wensen voor het gebied te realiseren.
De gemeente Delfzijl heeft plannen voor de uitbreiding van het stadsstrand. Als deze plannen uit het project ‘Marconi’ haalbaar blijken dan is Noorderzijlvest bereid de dijk in het centrum van Delfzijl te verleggen. De gemeente Eemsmond onderzoekt de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen in het gebied. De provincie Groningen initieert onderzoek naar de haalbaarheid van een Rijke Dijk. Dat is een dijk waarop aan de waterkant de natuur beter gedijt. Ook initieert de provincie een onderzoek naar een ‘dubbele dijk’ waarbinnen nieuwe vormen van landbouw en
natuurontwikkeling de ruimte krijgen. De Rijke Dijk en de dubbele dijk sluiten aan bij het Deltaprogramma. Ten slotte wordt onderzocht of het mogelijk is windmolens op de Oostpolderdijk te plaatsen.