Ontwerpprojectplan dijkversterking Koegraszeedijk Den Helder ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen van 28 juli tot en met 5 september 2014 het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk ter inzage.

De Koegraszeedijk is een primaire kering die ligt op terrein van Defensie, aan de oostkant (Waddenzeekant) van Den Helder, en is niet openbaar toegankelijk. Het dijktraject is 1,9 km lang en daarvan is ca. 870 meter afgekeurd. Als voorkeursoplossing is gekozen voor een constructieve oplossing (damwand of diepwand) voor het traject langs het Noordhollandsch kanaal. Voor het traject langs het baggerdepot is voor een versterking met grond gekozen.

Om mogelijke milieueffecten in beeld te brengen heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk opgesteld. Uit de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling blijkt dat, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteit alsmede de kenmerken van de mogelijke effecten, er ten aanzien van het project geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen die noodzaken tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor dit project geen MER opstelt.

Op maandag 28 juli en dinsdag 19 augustus van 16.00 – 20.00 uur houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) inloopbijeenkomsten over de ter inzagelegging van de dijkversterkingsplannen van de Koegraszeedijk.

Tijdens de inloopbijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op het project en de terinzagelegging. Medewerkers van HHNK zijn daar aanwezig met informatiemateriaal en om vragen te beantwoorden. 

De inloopbijeenkomsten vinden plaats in Gemaal de Helsdeur, Het Nieuwe Werk 55, Den Helder.