Ontmanteling vogelwachtershuis Rottumeroog van start

Met de grote storm en het springtij van 5 en 6 december 2013 is het duinmassief aan de noordwestkant van Rottumeroog bijna volledig verdwenen. Hierdoor kwam het vogelwachtershuis aan de rand van de Noordzee te staan. Een ontwikkeling die was voorzien, maar veel sneller ging dan verwacht. Het gevaar voor het verder afslaan van de resterende meters duin en het in zee belanden van de cabines en toebehoren, is sindsdien erg groot.

Staatsbosbeheer wil voorkomen dat er afval terechtkomt in het gebied. Op 13 december 2013 zijn daarom alle milieubelastende stoffen en brandstoftanks van het eiland gehaald. En ruim voor het broedseizoen (1 april) wordt het vogelwachterhuis ontmanteld en afgevoerd. Het kenmerkende baken De Kaap, eigendom van Gemeente Eemsmond, staat stevig en blijft tot nader order staan.

Ontmantelingsoperatie
De ontmantelingsoperatie wordt uitgevoerd van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2014, in een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. De duur van de operatie is afhankelijk van weer en getij. De provincie Groningen en gemeente Eemsmond hebben gezorgd voor een snelle vergunningverlening. De bemanning van de MS Harder van het ministerie van EZ zorgt voor vervoer en houdt toezicht. De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat levert een groep vrijwilligers. Tijdens het werken overnachten de mensen op Rottumerplaat en op de schepen.
 
Vogels en zeehonden
Jaap Kloosterhuis, boswachter in Lauwersmeer en tevens gids op Rottum: “Uiteraard proberen we grote verstoringen tijdens het werk te voorkomen. Uit onze monitoring blijkt dat de eerste lepelaars zich meestal melden in de derde week van maart. Daar zitten we ruim voor, maar in de opzet van de werkzaamheden hebben we wel een route gekozen ver van de lepelaarskolonie. Een ander aandachtspunt zijn de ligplaatsen van de zeehonden. Over het algemeen houden die zich op de platen in het Schild op. De vaarroutes zijn zo gekozen dat er geen problemen zijn te verwachten.”
 
Indrukwekkende dymiek
De natuurlijke dynamiek op Rottumerplaat en Rottumeroog is indrukwekkend; wind en water regeren hier. Stormen zijn direct zichtbaar in een verschuiving van de zandmassa van de eilanden. Een ontwikkeling die we willen in dit wildernisgebied en die zich al langere tijd geleidelijk voltrekt. De natuur reageert daar positief op met een toename aan soorten en aantallen.
 
Kustfundament onaangetast
Qua natuurlijk proces is de situatie na de decemberstorm en het springtij op beide eilanden zoals verwacht. Op sommige plekken verdwijnt de kunstmatige stuifdijk in zee, op andere plekken groeien zandbanken weer vast. Rottumeroog wordt op termijn een grote wadplaat met een dynamisch jong duinlandschap. Juist die dynamiek biedt kansen voor de natuur. Het kustfundament is daarbij niet aangetast; het zand is niet weg maar heeft zich over Rottumeroog en omgeving verspreid. Belangrijk is ook, dat er geen gevaar is voor de Groningse kust volgens betrokken morfologen.
 
Monitoring en toezicht
Jaap Kloosterhuis: “Samen met Rijkswaterstaat, en in nauw overleg met de gemeente Eemsmond en andere betrokkenen, moeten wij nu wel eerder dan voorzien een alternatief vinden voor het vogelwachtersonderkomen. En de benodigde financiering daarvoor vinden!” Dit jaar is het in ieder geval niet mogelijk om vogelwachters op Rottumeroog te stationeren. De handhavende diensten (Staatsbosbeheer, Ministerie van EZ) houden op onregelmatige basis toezicht. De benodigde monitoring van vogels en zeehonden wordt conform de planning als meerdere 1-dagsacties door vrijwilligers van Staatsbosbeheer uitgevoerd.