Onafhankelijk onderzoek naar gaswinning Waddenzee

De Waddenvereniging en andere betrokken natuurorganisaties willen dat minister Kamp van Economische Zaken onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de gevolgen van extra gaswinning onder de Waddenzee. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had eerder al ingestemd met een dergelijk onderzoek, maar dit is niet terug te vinden in de vergunning die vorige week is afgegeven.

Extra gaswinning en andere bodemdaling veroorzakende activiteiten, zoals zoutwinning, moeten worden uitgesteld totdat onafhankelijke wetenschappers hebben vastgesteld dat de extra winningen en andere activiteiten geen schade veroorzaken aan het Werelderfgoed.

De Waddenvereniging wil meer zekerheid over het verloop van de bodemdaling. Kan het natuurlijk proces van de aanvoer van slik en zand in de Waddenzee de bodemdaling voldoende compenseren als er meer gas wordt gewonnen? Als er toch schade aan de Waddenzee optreedt en de kraan (deels) wordt dichtgedraaid, hoe lang, hoe snel en waar daalt de bodem dan nog? Een onafhankelijke beoordeling van de modellen waarmee voorspellingen worden gedaan over het verloop van de bodemdaling, sedimentatiesnelheid en zeespiegelstijging, is noodzakelijk om het vertrouwen in de modellen te herstellen. Als er geen zekerheid komt dat een dergelijke beoordeling uitgevoerd wordt, gaat de Waddenvereniging in beroep tegen de vergunning.

Teveel onzekerheid over voorspellingen
De Waddenvereniging heeft redenen om te twijfelen aan de berekeningen waarvan het ministerie van Economische Zaken en de NAM zijn uitgegaan in de nieuwe vergunning. Nu al, na slechts 6 jaar gas winnen, moesten de voorspellingen voor de bodemdaling in de Waddenzee door de NAM worden aangepast. Dat geeft weinig vertrouwen in de juistheid van de voorspellingen voor de langere termijn. Bij de gaswinning onder land in Groningen bleek onlangs weer dat de gevolgen van bodemdaling totaal anders kunnen zijn dan voorspeld. Veel onduidelijkheid is er ook over wat er gebeurt nadat de kraan (deels) wordt dichtgedraaid.

Onherstelbare schade voorkomen
Een van de unieke eigenschappen van het Werelderfgoed Waddenzee is dat het twee keer per dag droogvalt. Miljoenen vogels gebruiken die momenten om voedsel te zoeken op de wadplaten. Zand en slib dat in de Waddenzee wordt afgezet zorgen er voor dat het natuurgebied de stijgende zeespiegel kan bijhouden. Grootschalige activiteiten, zoals gas- en zoutwinning, veroorzaken bodemdaling en beïnvloeden deze sedimenthuishouding. Als die ontregeld raakt, brengt dat schade toe aan het gebied. In het ergste geval kunnen wadplaten verdwijnen. Het is dus van essentieel belang om zekerheid te hebben over de voorspellingen waarmee gewerkt wordt.

De Waddenvereniging gaat ervan uit dat de minister dit onafhankelijke onderzoek wil laten uitvoeren, aangezien hij dit tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer van dinsdag 26 maart jl. zelf ook aangaf als optie. De Waddenvereniging wil dat dit onderzoek uitgevoerd wordt voordat er extra gaswinning plaatsvindt. De uitkomsten van dit onderzoek moeten worden verwerkt in een herziene vergunning.