Noord-Holland: Zuinig met zoetwater en verbrakken tegengaan

Het watersysteem van het economisch belangrijke bollengebied bij Anna Paulowna wordt aangepast. Gedeputeerde Staten stellen ruim € 1,3 miljoen EU subsidie beschikbaar voor het project ‘Verduurzamen watersysteem Anna Paulowna’ dat HHRS Hollands Noorderkwartier uitvoert.

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) investeert ook circa € 1 miljoen in de aanpassingen aan het watersysteem. HHNK is gestart met de werkzaamheden en verwacht dat de aanpassingen eind 2013 gereed zijn. Het doel van de aanpassingen aan het watersysteem is het beter benutten en vasthouden van de beperkte hoeveelheid zoet water die beschikbaar is in de Noordkop van Noord-Holland. Dit gebied is grotendeels omgeven door Waddenzee en Noordzee. Daardoor is hier te weinig zoet water beschikbaar en teveel kans op zilte kwel of binnenkomend zilt water via gemalen en spuivoorzieningen. De mogelijkheid van het vasthouden van het water draagt daarnaast bij aan het voorkomen van wateroverlast in periodes van hevige regenval. Om zoet water beter vast te kunnen houden worden duikers, stuwen en nieuwe inlaatvoorzieningen aangelegd.

Het project sluit aan bij de wens van de agrarische sector om het watersysteem aan te passen zodat zuiniger met zoet water kan worden omgegaan. HHNK voert de werkzaamheden uit in nauw overleg met de agrarische grondgebruikers.

Dit project is een onderdeel van een bredere aanpak om het watersysteem in Anna Paulowna toekomstbestendig te maken. Al eerder investeerden de provincie en het hoogheemraadschap samen in de aanleg van de waterbergingen Kruiszwin en Boermanszwin. Het Kruiszwin is dit jaar opgeleverd. Boermanszwin wordt op dit moment aangelegd.

De EU subsidie die de provincie beschikbaar stelt is een bijdrage uit het Europees Landbouw fonds voor Plattelandsontwikkeling en het plattelandsontwikkelingsprogramma. De investering draagt bij aan de Europese doelen voor een duurzaam waterbeheer in de landbouw.