Nieuwe leerstoel trekvogelecologie

Adequate bescherming van trekvogels vraagt om een wetenschappelijke basis. Die wordt vanaf vandaag geboden door de nieuwe leerstoel trekvogelecologie van prof. dr. Theunis Piersma aan de Rijksuniversiteit Groningen.

WNF-directeur Johan van de Gronden en Vogelbescherming Nederland-directeur Fred Wouters ondertekenden maandag 14 mei 2012 een convenant waarmee deze leerstoel mogelijk wordt gemaakt.
 
De nieuwe leerstoel vindt zijn oorsprong in het Global Flyway Network, een samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen uit de hele wereld. In het netwerk, dat sinds 2007 door Vogelbescherming wordt ondersteund, werken biologen uit Canada, Argentinië, Australië, China en Nederland samen aan langetermijnonderzoek aan de trekvogels zoals kanoeten, rosse grutto’s, kemphanen en grutto’s.

Bedreigde wetlands

Deze trekvogels maken ononderbroken vluchten van vele duizenden kilometers en zijn afhankelijk van de schaarse, vaak sterk bedreigde, wetlands van deze wereld. ‘Nu er een leerstoel is gecreëerd die zich heel specifiek op trekvogelecologie richt, verwacht ik dat we de kracht en de uitstralende werking van dit wereldwijde onderzoek nog verder kunnen vergroten,’ zegt Piersma. ‘Dat is hard nodig, want door menselijk “medegebruik” van hun leefgebieden lopen de meeste van de bestudeerde trekvogelpopulaties snel achteruit.’

Versterking onderzoekscapaciteit

Bij de ondersteuning door Vogelbescherming en Wereld Natuur Fonds hoort een financiering van promovendi en postdoc onderzoekers voor een periode van ten minste tien jaar. Een flinke uitbreiding van onderzoekscapaciteit op het gebied van trekvogels waarmee de Rijksuniversiteit Groningen haar internationaal leidende positie in dit onderzoeksgebied verder versterkt. De leerstoel Dierecologie, die Piersma tot nu toe aan de Rijksuniversiteit Groningen bezette, zal per 1 juni 2012 worden overgenomen door dr. Christiaan Both.

Onafhankelijk onderzoek

‘Ook al wordt de leerstoel mede door twee NGO’s betaald, onze vorm van samenwerking garandeert de onafhankelijkheid van het onderzoek’, benadrukt Piersma. ‘Ik beschouw het als een sterke aanmoediging dat Vogelbescherming en WNF bijdragen aan een solide wetenschappelijke onderbouwing van hun beschermingswerk langs de trekroutes.’

Betere bescherming

Volgens WNF-directeur Johan van de Gronden is ‘Nederland een kritische schakel in de trekroutes van talloze vogels, en wereldleider in het onderzoek naar het gedrag van wad- en trekvogels. Het gaat om kennis die moet leiden tot betere bescherming van hun leef- en foerageergebieden in binnen- en buitenland.’

Natuurherstel

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming,: ‘Wetenschappelijke kennis is cruciaal voor de bescherming van trekvogels. Vogelbescherming heeft met succes het Nederlandse schelpdiervisserijbeleid in de Waddenzee aangevochten. Bouwstenen daarvoor waren de resultaten van het onderzoek van Theunis Piersma en zijn groep. In de Waddenzee wordt nu gewerkt aan natuurherstel. Ook op veel andere plekken op aarde zitten trekkende steltlopers in de verdrukking. De inzichten van nieuwe leerstoel Global Flyway Ecology zal natuurbeschermers helpen bij het maken van beschermingstrategieën voor deze groep kwetsbare vogels.’