Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk, Harlingen-Zwarte Haan (Friesland) en Delfzijl-Eemshaven bieden nog onbenutte kansen voor deze wadvogels.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Vogelbescherming Nederland. In de verkenning langs de Waddenzee zijn vier representatieve soorten onderzocht. De scholekster (overwinterende steltloper), de visdief en noordse stern (broedende viseters) en de kluut (broedende ‘slikscharrelaar’). De vraag die centraal stond in het onderzoek was waar men in het Waddengebied inrichtingsmaatregelen zou kunnen nemen om de negatieve trend van bedreigde vogelsoorten om te buigen.

Volledig artikel met download onderzoek op website Programma Rijke Waddenzee