Nieuw dossier erfpacht

Het dossier erfpacht op de website van Staatsbosbeheer is vernieuwd. Hier is alle informatie te vinden over het erfpachtbeleid dat Staatsbosbeheer vanaf 2012 hanteert.

Staatsbosbeheer wil zijn grond en gebouwen zo goed en efficiënt mogelijk beheren. Dat gebeurt via verhuur, pacht en ook erfpacht. Erfpacht maakt het in een groot aantal situaties voor mensen mogelijk om in of nabij natuurgebieden van Staatsbosbeheer voor een lange periode te wonen, te ondernemen en te recreëren. Tegelijkertijd kan Staatsbosbeheer grote zekerheid kan bieden over de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap en de natuur in de directe omgeving.

Onderwerp van discussie
De wijze waarop Staatsbosbeheer grond in erfpacht uitgeeft, is een aantal jaren onderwerp van politieke discussie geweest, met name op de Waddeneilanden. Enerzijds was de vraag aan de orde waarom erfpacht gebruikt zou moeten worden bij gronden van Staatsbosbeheer. Anderzijds ging het om de voorwaarden en met name de hoogte van de canon: de vergoeding die de erfpachter betaalt. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer, naar aanleiding van deze discussie en adviezen van diverse experts nieuwe erfpachtvoorwaarden en een overgangsregeling met een speciaal maatregelenpakket ontwikkeld. Uitkomst van deze discussie is daarnaast voor de Waddeneilanden dat op verzoek van de Tweede Kamer een aantal percelen te koop wordt aangeboden.

Volledig bericht

Dossier Erfpacht