Nieuw broedeiland voor noordse sterns

Sinds enkele maanden ligt er een prachtig broedeilandje voor noordse sterns op de Punt van Reide in Groningen. En dat is zeer welkom, want de aantallen broedparen zijn laag en nemen af. De Punt van Reide is een landtong die uitsteekt in de Dollard. Het is buitendijks kweldergebied met een paar wierden waar vogels een hoogwatervluchtplaats vinden. Kluten overtijen hier, net als zwarte ruiters, bontbekplevieren, kieviten, visdieven en kokmeeuwen.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
In het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen werd hier een vogelbroedeiland aangelegd. Het is omringd door een slotgracht en voorzien van een elektrisch raster. Silvan Puijman van het Groninger Landschap: ‘In december hebben we een eilandje van 18 x 50 meter opgeworpen. In maart, na het stormvloedseizoen, bedekken we het eiland met schelpen, zodat in april de noordse stern er kan broeden.’

De omstandigheden zijn ideaal voor de noordse stern; een kaal schelpenstrandje in een zeer voedselrijk gebied, een elektrisch raster rondom als bescherming tegen de vos, en broedende kokmeeuwen als buren. Met hun felle verdedigingsvluchten bieden die bescherming tegen luchtpredatoren als kiekendief of zilvermeeuw.

Nog een eiland
Puijman: ‘Vijf kilometer verderop, richting Delfzijl, ligt nog zo’n broedeiland, de Driehoek van Oterdum, aangelegd als natuurcompensatie door Eneco. Het elektrische raster dient daar vooral om predatie door bruine ratten tegen te gaan. Ook dit eiland is in ons beheer. Samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland dat ook nog aanvullend onderzoek doet, zullen we het broedsucces van de noordse sterns op beide eilandjes nauwlettend monitoren’.