Nieuw beheerplan voor de rijkswateren

Op 16 december publiceert Rijkswaterstaat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Dit plan beschrijft hoe en wat Rijkswaterstaat doet als het gaat om het waterbeheer van de grote rivieren en meren.

Rijkswaterstaat zet de aanpak uit voorgaande jaren voort. Nieuw voor deze planperiode onder andere: de renovatie van de stuwcomplexen in de grote rivieren, het uitwerken van de Deltabeslissingen voor waterveiligheid en zoetwater, het uitvoeren van de tweede tranche van het maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water en het verankeren van duurzame leefomgeving als uitgangspunt voor aanleg, beheer en onderhoud. Het door minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgestelde plan is vanaf 17 december 2015 leidend voor Rijkswaterstaat in besluiten over vergunningen, planontwikkeling en het dagelijks werk aan waterkeringen, bruggen, sluizen, oevers en stuwen.

Bericht op website Rijkswaterstaat met link naar documentatie