Natuurproject bij Harlingen belangrijk voor wad- en weidevogels

HARLINGEN - Natuurmonumenten start deze zomer met een groot natuurproject in het Hegewiersterfjild ten zuiden van Harlingen.

Door het afvoeren van een laag klei ontstaat een weidegebied met natte slenken. De nieuwe natuur is belangrijk voor wad- en weidevogels. Tijdens hoogwater vinden wadvogels hier straks rust en voedsel. Het afgraven van in totaal 40 hectare en het afvoeren van de klei gebeurt verspreid over drie jaar.

Het Hegewiersterfjild ligt vlak achter de Waddendijk en bestaat uit een zandwinplas, weilanden en akkers. In voorjaar en zomer kleuren de graslanden bont van de vele bloemen. Op de plekken waar zout water omhoog kwelt, groeien bedreigde planten.

Bodem omlaag voor vogels
Met het natuurproject verlaagt Natuurmonumenten de bodem van het weidegebied. Hierdoor wordt het natter. Op dit moment is de bodem voor vogels op veel plekken te hard. Het kost weidevogels teveel moeite om met hun snavel voldoende wormen omhoog te halen. Het Hegewiersterfjild ligt relatief hoog en vanwege aangrenzende bebouwing en omringend landbouwkundig gebruik, kan Natuurmonumenten het waterpeil niet verhogen.

Belangrijke schakel in waddengebied
Naast weidevogelgebied, ziet Natuurmonumenten het Hegewiersterfjild als belangrijke schakel in het Waddengebied. Met het oog op zeespiegelstijging neemt het belang van binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels toe. In de omgeving van Harlingen zijn geen buitendijkse kwelders. Door flauwe oevers te maken en sloten te vergraven tot brede ondiepe slenken, creëert Natuurmonumenten binnendijks brakke stukken en slibbanken voor de wadvogels.

Financiering
Natuurmonumenten financiert het natuurproject grotendeels met de afzet van de klei. De aannemer gebruikt de af te graven kleigrond onder meer voor het verzwaren van dijken. Na het broedseizoen verschijnen graafmachines en vrachtwagens in het Hegewiersterfjild om de klei af te voeren.