Monitoringsadvies gemaal Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen zowel binnen- als buitendijks. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de waterkwaliteit.

Dat zijn twee belangrijke adviezen die het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) meegeeft aan It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.  Zij willen in 2018 een geleidelijk zoet-zoutovergang realiseren bij het gemaal Vijfhuizen (vlakbij Hallum, in het noorden van Friesland). PRW schreef op hun verzoek een strategie over hoe je de monitoring het beste aan kunt pakken.

Zoet-zoutovergang
De natuurbeheerder en het Waterschap kwamen bij PRW terecht omdat beide partijen weliswaar veel ervaring hebben met monitoring, maar het ontwikkelen en monitoren van een nieuwe zoet-zout-overgangen is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het Waddengebied. PRW is bij meerdere zoet-zoutovergangen betrokken zoals de Vismigratierivier door de Afsluitdijk.

In het monitoringsadvies benadrukt PRW het belang van zowel binnen- als buitendijkse monitoring. ,,Zo kom je het beste te weten hoe effectief je vispassage is”, vertelt Wilco de Bruijne namens PRW. ,,En monitor breed. Dus niet alleen vissen, maar kijk ook naar andere onderdelen, zoals bodemleven en waterkwaliteit. De hoofdoelstelling is immers het verbeteren van de algehele ecologische toestand. Dat kun je alleen weten door het te meten.”

Volledig artikel op website Programma naar een Rijke Waddenzee