Milieuvergunning voor kolencentrale RWE in Eemshaven blijft in stand

Het college van gedeputeerde staten van Groningen mocht in 2007 aan RWE een milieuvergunning verlenen voor een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (30 november 2011) in een zaak die onder meer Greenpeace en de stichting Natuur en Milieu tegen het provinciebestuur hadden aangespannen.

Volgens de milieuorganisaties hadden in de vergunning strengere eisen moeten worden gesteld aan de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden omdat zij vrezen dat Nederland de emissieplafonds voor deze stoffen zal overschrijden. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
 
De Raad van State is van oordeel dat het provinciebestuur bij het verlenen van de milieuvergunning aan RWE geen rekening hoefde te houden met de nationale emissieplafonds voor de uitstoot van zwaveldioxiden die voor Nederland als lidstaat van de Europese Unie gelden. Het Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde eerder dit jaar al dat lidstaten bij de verlening van milieuvergunningen niet verplicht zijn rekening te houden met de nationale emissieplafonds. In dit arrest van mei 2011 gaf het Hof antwoorden op vragen die de Raad van State in april 2009 aan hem heeft gesteld om uitleg te krijgen over bepalingen in de zogenoemde Europese NEC-richtlijn ('National Emission Ceilings'). In deze Europese richtlijn is bepaald hoeveel luchtverontreinigende stoffen Nederland maximaal mag uitstoten. Het doel van de richtlijn is grootschalige luchtverontreiniging en verzuring in Europa terug te dringen om de menselijke gezondheid en natuurwaarden te beschermen.

Volledige tekst en uitspraak op website Raad van State