Marktconsultatie duurzaam verwijderen van een griesberg in de Eems

Rijkswaterstaat is van plan om in 2016 een griesberg in de Eems op te ruimen. Deze griesberg bestaat uit 200.000 tot 300.000 m3 kalkrijk restproduct van sodafabricage voor de kust van Delfzijl.

Om de markt te betrekken bij de wijze van inkopen wil Rijkswaterstaat de visie van de markt polsen via een marktconsultatie. Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Doel

Het doel van deze marktconsultatie is inzicht te krijgen in de randvoorwaarden waaronder het project op een innovatieve en duurzame wijze succesvol kan worden uitgevoerd.

Het project

De griesberg is een eilandje in de Eems dat uit zogeheten kalkgries bestaat. De griesberg is ontstaan door legale lozing van kalkrijk restproduct van sodafabricage in de periode 1957 tot 2009. Rijkswaterstaat is van plan om in 2016 de griesberg op te ruimen in het kader van het herstel van het natuurlijk gebied Brunnermond. Het verwijderen van de griesberg is een maatregel voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Naar verwachting moet 200.000 tot 300.000 m3 kalkgries verwijderd worden.

Doelgroep

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die in staat zijn om de griesberg op te ruimen. Het hergebruik van reststoffen, beperken van overlast en aandacht voor het milieu zijn belangrijke aspecten bij het realiseren van het project.

Marktconsultatie

De marktconsultatie vindt plaats op woensdag 29 april 2015. De marktconsultatie zal bestaan uit een plenair gedeelte en een zogenaamde innovatiekeuken. Tevens wordt er gelegenheid geboden om met andere ondernemingen in contact te komen. Meer informatie over de opzet van de marktconsultatie vindt u in het marktconsultatiedocument.

Deelname marktconsultatie

Mocht u interesse hebben in deelname aan de marktconsultatie, dan vindt u op TenderNed informatie over de wijze waarop u kunt deelnemen. Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend.

Meer weten?

Op TenderNed leest u meer over deze marktconsultatie. Meer informatie over marktconsultaties door Rijkswaterstaat leest u op de pagina Marktconsultaties.