Kwelders dempen de golven

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Om onze voeten droog te houden moet er dus iets met de dijken gebeuren. De boel ophogen is de eerste reflex. Maar het kan ook anders. Niet hoger, maar breder. En vooral groener.

Salt marshes for flood protection heet het proefschrift van Jantsje van Loon-Steensma. Ze promo-veerde er woensdag 8 oktober op. Salt marshes zijn kwelders of schorren. Zilte overgangsgebiedjes tussen zee en land. ‘Begroeid voorland’ is de algemenere term die Van Loon-Steensma zelf het liefst gebruikt. Dat begroeide voorland is rijk aan boeiende en dynamische natuur. Het Waddengebied heeft prachtige voorbeelden. 

Maar behalve mooi, zijn kwelders ook nuttig. Kwelders zijn golfbrekers en daardoor in theorie interessant voor de kustbeveiliging. Van Loon-Steensma heeft de mogelijkheden van zulk begroeid voorland in het Waddengebied verkend. Uitgangspunt daarbij is de huidige dijken robuuster te maken door de functies van natuur en landschap te combineren de verdediging tegen het water. Uit het palet aan mogelijke alternatieven voor dijken heeft zij vooral gekeken naar begroeid voorland voor de dijk.

Volledig artikel op website resource Wageningen UR