Kustgebieden belangrijk als kraamkamer

Veel soorten vissen en ongewervelden die commercieel bevist worden, brengen hun vroege levensfase door in kustgebieden omdat het daar voedselrijker en veiliger is dan verder op zee.

De kwaliteit en de omvang van deze kinderkamers is van groot belang voor populaties, maar een kwantitatieve onderbouwing hiervoor ontbreekt. Deze gegevens zijn wel nodig om concrete aanbevelingen te kunnen doen voor het veilig stellen van deze belangrijke kusthabitats. Dit blijkt uit een artikel dat onlangs is verschenen.

Veel kustgebieden staan onder druk door bijvoorbeeld verslechtering van het leefgebied door vervuiling, veranderende samenstelling van het water door toename van voedingsstoffen (eutrofiëring), of zelfs het verdwijnen van sommige habitats zoals zeegras, schelpdierbanken en riffen.

Volledig artikel op website IMARES