Internetconsultatie vaker inzetten

Het kabinet heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten internetconsultatie vaker in te zetten bij de voorbereiding van wet- en regelgeving, maar niet in alle gevallen. Het blijkt vooral effectief bij wet- en regelgeving die veel verandering brengt in de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen of die grote gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk. Het kabinet vindt internetconsultatie een nuttig instrument als aanvulling op de bestaande consultatiepraktijk in het wetgevingsproces.

Door internetconsultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Uit de evaluatie van het rijksbrede experiment blijkt dat internetconsultatie weliswaar extra tijd en capaciteit kost, maar dat het de mogelijkheden voor publieke deelname verbetert en bijdraagt aan de kwaliteit van voorstellen tot wet- en regelgeving. Het tweejarige experiment met internetconsultatie eindigt 1 juli 2011. Het kabinet zou vóór afloop van het experiment een beslissing nemen over de vraag of en zo ja, op welke wijze internetconsultatie structureel kan worden ingezet bij de departementale voorbereiding van wetgeving.

Sinds de start van het experiment zijn 105 voorstellen voor consultatie aangeboden via de website www.internetconsultatie.nl. In de afgelopen twee jaar is de website ruim 497.000 keer bezocht door in totaal circa 181.800 bezoekers, die gemiddeld 22,5 minuut op de site bleven. Ongeveer een vijfde deel van deze bezoekers heeft vaker dan één keer de website bezocht. Het totaal aantal ontvangen reacties op de geconsulteerde voorstellen is 4.993. Uit de evaluatie blijkt verder dat driekwart van de bezoekers positief oordeelt over de begrijpelijkheid van de in de consultatie aangeboden informatie. Zij waarderen de helderheid, de overzichtelijkheid, de duidelijkheid, de beknoptheid en de eenduidigheid van de samenvatting en de uitleg. Op een aantal punten vindt men verbeteringen wenselijk. Zo moet het taalgebruik minder ambtelijk, technisch en juridisch zijn en meer worden afgestemd op de gewone burger.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de brief met de evaluatie van het experiment met internetconsultatie naar de Tweede Kamer te verzenden.