Het Groninger Landschap begint met herinrichting Klutenplas

WINSUM – Het Groninger Landschap is aan de Groninger Noordkust gestart met de herinrichting van het binnendijkse brak waternatuurgebied de Klutenplas.

De werkzaamheden zijn gericht op het verder verbeteren van de omstandigheden voor brak watervegetaties en voor broedende, rustende en foeragerende vogels.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming Nederland.

Binnendijkse brak watergebieden hebben het voordeel dat de broedvogels niet het risico lopen dat hun nest wordt weggespoeld tijdens hoogwater.

Wanneer de buitendijkse kwelders onder water staan, strijken in het gebied allerlei steltlopers, eenden en ganzen neer voor voedsel en rust. Daaronder grote aantallen kluten die er broeden en foerageren op de slikoevers.

Volledig artikel op website Noorderkrant