Groot Europees landschapscongres in Fryslân

Het 25ste tweejaarlijkse congres van de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) wordt van 20-24 augustus 2012 in Fryslân gehouden. Het PECSRL-bestuur heeft de Fryske Akademy gevraagd dit congres in 2012 in Nederland te organiseren. De organisatie van dit internationale wetenschappelijke congres is in handen van dr. Jacob van der Vaart van de Fryske Akademy. De eveneens in Leeuwarden gevestigde Waddenacademie is co-organisator. De Provincie Fryslân heeft financiële steun toegezegd om dit congres mede mogelijk te maken. Het congres wordt gehouden in Leeuwarden en op Terschelling.

Fundamenteel en toegepast landschapsonderzoek De nadruk van het PECSRL-congres ligt op fundamenteel en toegepast landschapsonderzoek, waarbij ook beleids- en beheersvraagstukken in het verleden, het heden en de toekomst aandacht krijgen. De titel van dit 25ste congres is Reflection on landscape change: the European perspective. Thema's die in 2012 aan de orde zullen komen, zijn: het landelijk gebied en de verstedelijking, kustlandschappen, landschap en toerisme, landschap en energie, landschap en natuurontwikkeling, publieke participatie in onderzoek, beleid en beheer van landschappen, alsmede theoretische aspecten van landschapsverandering en innovatieve methoden en technieken in landschapsonderzoek.

Er worden dit jaar tussen de 150 en 200 deelnemers verwacht, uit diverse Europese landen. Zij zullen de eerste twee congresdagen doorbrengen in Leeuwarden, met lezingen en themadiscussies. De derde congresdag is gereserveerd voor een viertal verschillende excursies in Noord-Nederland. Hierbij kunnen de deelnemers kennis maken met de landschappelijke verscheidenheid in dit deel van ons land en de wijze waarop hier oplossingen worden gezocht voor vraagstukken met betrekking tot het landschap. De laatste twee dagen zal het congres dan worden voortgezet op ^Terschelling, met opnieuw diverse sprekers en presentaties. Het ligt voor de hand dat dan met name het thema kustlandschappen en eilanden de nodige aandacht zal krijgen.

Europees netwerk
De Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) is een sinds 1957 bestaand  Europees netwerk van landschapsonderzoekers. Het telt momenteel ruim 500 leden, uit meer dan dertig Europese landen. De verscheidenheid aan vakachtergronden draagt eraan bij dat de conferenties stimulerend zijn voor allen die zich bezighouden met het verleden, het heden en de toekomst van het landschap in Europa.