Groen licht voor gemaal Vijfhuizen

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft definitief groen licht gegeven voor de bouw van het gemaal Vijfhuizen. Het totale project kost ruim 13 miljoen euro. Wetterskip Fryslân neemt daarvan 1,5 miljoen euro voor haar rekening.

Met de bouw van het nieuwe gemaal in de dijk bij Hallum wordt de bemalingscapaciteit voor de bemalingseenheid ‘Ald Piip' vergroot met 72 m3 per minuut. Ook de Friese boezem krijgt er bemalingscapaciteit van 252 m3 per minuut bij. Het project bestaat verder uit de aanleg van een boezemwatergang vanaf Hallum naar het gemaal aan de zeedijk en de aanleg van een poldervaart van de bestaande hoofdwatergang naar het gemaal aan de zeedijk. Beide watergangen leveren ook extra waterberging op. Ook worden diverse natuurdoelen gerealiseerd.

Zoet-zoutovergang
Belangrijk onderdelen van het plan zijn een zoet-zoutovergang in het buitendijks gebied, de aanleg van een vispassage tussen boezem en Waddenzee en de inrichting van een natuurvriendelijke oever. Verder worden de recreatieve voorzieningen uitgebreid met een fiets-/wandelpad parallel aan de oude zeedijk en een nieuwe bevaarbare boezemwatergang voor roeiboten en kano's.

Integrale gebiedsontwikkeling
Het plan voor het gemaal maakt deel uit van de integrale gebiedsontwikkeling ‘Ferwerderadiel Fernijt'. Het plan is opgesteld in overleg met gemeente Ferwerderadiel, Rijkswaterstaat en It Fryske Gea. Aan het project wordt financieel bijgedragen door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de gemeente Ferwerderadiel.