Gezamenlijke afspraken voor beheer ganzen bij afronding onderzoek op Texel

De stuurgroep van de pilot overzomerende ganzen Texel heeft op 18 april jl. met lokale vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties en de wildbeheer eenheid Texel afspraken gemaakt over de uitvoering van het beheer van de populatie grauwe ganzen.

Als vervolg op de pilot is met de partijen afgesproken dat voor het nemen van besluiten rondom het beheer een officiële lokale overlegstructuur wordt opgericht. Hiervoor wordt verkend of het mogelijk is om aan te sluiten op het Texels Overleg Faunabeheer (TOF), als formele werkgroep van de ILG gebiedscommissie Texel. Tijdens het overleg op 18 april zijn verder afspraken gemaakt over de tellingen, het verzamelen van schadegegevens en communicatie.

Ganzen zijn een karakteristiek en waardevol onderdeel van natuur en landschap in Nederland. Van de ruim 2 miljoen overwinterende ganzen vertrekken in het voorjaar de meeste dieren weer naar de meer noordelijk en oostelijk gelegen broedgebieden. In Nederland broeden ook van nature (voornamelijk grauwe-) ganzen. De overzomerende ganzen nemen sinds ca. 1995 sterk in aantal toe. Dat leidt in toenemende mate tot schade aan landbouw én natuur waardoor het uitvoeren van populatiebeperkende maatregelen noodzakelijk is geworden. Uit de nestbehandelingen die afgelopen weken zijn uitgevoerd blijkt dat het aantal nesten op Texel dit jaar weer toegenomen is met 20-40%.

Dit jaar bestaan de schadebeperkende maatregelen uit nestbehandelingen en afschot op landbouwpercelen. Er zijn afgelopen voorjaar circa 10.000 eieren geprikt. Een ontheffing voor populatie ingrepen zal verruiming van afschot mogelijk maken tot een vastgesteld quotum. De stuurgroep heeft op basis een verkenning van de mogelijkheden een zorgvuldige afweging gemaakt om geen ontheffing voor een wegvang- en dodingactie aan te vragen. Dergelijke ingreep behoort vanwege wet- en regelgeving op rijksniveau dit jaar niet tot de mogelijkheden.

2011 is het laatste jaar van de pilot overzomerende ganzen Texel en zal benut worden om het gewenste pakket aan beheerinstrumenten aan te vullen. Daarbij wordt ook verkend wat een alternatief is voor het juridisch omstreden dodingmiddel CO2. De pilot wordt in de winter van 2011/2012 afgesloten met een slotconferentie. Hiervoor worden alle betrokken regionale partners en belanghebbenden uitgenodigd. Op de conferentie worden de tussenresultaten van het onderzoek gedeeld en zal duidelijk gemaakt worden hoe het beheer vanaf voorjaar 2012 georganiseerd gaat worden.