Friese Front aangewezen voor zeekoet

Afgelopen vrijdag, 12 september, is de eerste stap gezet op weg naar aanwijzing van het Friese Front als Natura 2000-gebied.

Het Friese Front ligt in de Noordzee, zo’n 80 kilometer ten noorden van de Waddeneilanden en beslaat een gebied van maar liefst 288.000 hectare. Het gebied is aangewezen voor de zeekoet, die daar in groten getale voorkomt.

Het Friese Front heeft een oppervlak vergelijkbaar met de Nederlandse Waddenzee en vormt een overgangszone tussen de ondiepe zuidelijke en de diepe centrale Noordzee. In deze overgangszone komen verschillende watermassa’s samen, wat een front veroorzaakt met een verhoogde biologische productie en een verhoogde biodiversiteit van het bodemleven. Het Friese Front is hierdoor een belangrijk foerageergebied voor vogels als de zeekoet.

Volledig artikel op website natuurberichten