Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân vernieuwd

De vernieuwing van het Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân is bijna voltooid. Na bijna 10 jaar was het eerste systeem dat buiten België en het uiterste zuiden van Nederland geplaatst werd aan vernieuwing toe. Alle 70 informatiepanelen zijn vervangen.

Bovendien zijn acht tracé’s toegevoegd of aangepast. De kwaliteit van het netwerk is hiermee voor de komende 10 jaar gewaarborgd en dit is van groot belang voor de regio en voor Fryslân als toeristische provincie.

Het fietsroutenetwerk in Noardwest-Fryslân was in 2003 het eerste knooppuntensysteem buiten de provincies Limburg en Noord-Brabant. Doordat het systeem al jaren geleden werd aangelegd, was het aan slijtage onderhevig. Sommige borden waren slecht leesbaar, het was tijd voor groot onderhoud. Tegelijk met het vervangen van de borden zijn ook enkele tracés aangepast; op die manier zijn ook de routes weer ‘bij de tijd’. Zo is bijvoorbeeld het pontje over het Van Harinxmakanaal bij Keimpetille in de routes opgenomen, en gaat de route voortaan dóór het dorp Wiuwert in plaats van erlangs. Stichting DBF voerde de vernieuwing uit in opdracht van de provincie Fryslân en de zeven gemeenten in het gebied. Folkersma Verkeerstechniek uit Marum zorgde voor de productie en plaatsing van de panelen. De kosten van de vernieuwing bedragen € 90.000,-.

De grote populariteit van het systeem trok veel nieuwe fietsers naar de regio. Ook zorgde het voor imagoverbetering van de regio en ook de provincie Fryslân als fietsgebied. Na Noardwest-Fryslân volgden ook de andere regio’s in de provincie; inmiddels is bijna geheel Nederland via het knooppuntensysteem te befietsen. Het systeem is nog steeds succesvol; de verwachting dat GPS de bewegwijzerde routes overbodig zouden maken, is nog niet uitgekomen. Van het vernieuwde netwerk is ook een nieuwe knooppuntenfietskaart uitgebracht. Met de kaart kan de actuele situatie ook thuis bekeken worden bij de voorbereiding van een fietstocht. De fietskaart is opgezet vanuit de regioprofilering van Noardwest-Fryslân: Waddenland van Overvloed.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en hebben aan het project een financiële bijdrage geleverd. Het betreft de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Menaldumadeel, Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen en Leeuwarden. De provincie Fryslân heeft vanwege de vernieuwingsslag én het belang van de fietsroutenetwerken voor het toerisme, ook een eenmalige investeringsbijdrage toegekend. Recreatieschap De Marrekrite is nauw betrokken geweest bij de vernieuwing. Direct na de oplevering van het vernieuwde netwerk in Noardwest-Fryslân zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het schap zal in de nabije toekomst het beheer en onderhoud van het complete fietsroutenetwerk in Fryslân op zich nemen.