Extra spuicapaciteit en toekomst Afsluitdijk

Het project Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA) laat op dit moment onderzoek doen naar het meest kansrijke pompalternatief. Bij het project Toekomst Afsluitdijk (TA) wordt de vaststelling van de definitieve structuurvisie voorbereid.

Joost van de Beek, projectmanager ESA: 'Afgelopen zomer hebben we de concept Milieueffectrapportage en de concept Passende Beoordeling afgerond voor het nieuw te bouwen spuicomplex in de knik van de Afsluitdijk ten westen van Kornwerderzand. Het Centraal Planbureau is met een kosteneffectiviteitsanalyse voor TA gekomen, waarin wordt geadviseerd nog eens goed te kijken naar pompen als alternatief voor het spuimiddel.'

Pompalternatief
Tegelijkertijd is er op basis van de structuurvisie van TA en van recent technisch inzicht gekozen voor renovatie van de kunstwerken. Ook is gebleken dat het technisch mogelijk is om in de bestaande spuisluizen pompen te bouwen. 'Ingenieursbureaus DHV en Arcadis kijken nu naar pompen als alternatief voor het spuimiddel', aldus Van de Beek.
 
Besluit
Na vergelijking van de diverse alternatieven zal er medio 2012 een besluit vallen. Daarbij worden ook de wensen van de stakeholders meegewogen. De concept Milieueffectrapportage en de concept Passende Beoordeling worden aangevuld met de nieuwe inzichten. De afweging en besluitvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met TA.
 
Aanscherping structuurvisie
Afgelopen periode lag de concept-Rijksstructuurvisie voor het project TA ter inzage. Yolande van der Meulen, projectdirecteur TA: 'De binnengekomen zienswijzen worden in de komende periode behandeld. Die kunnen leiden tot beperkte aanscherping van de structuurvisie, de hoofdlijn blijft ongewijzigd. Versterking van de Afsluitdijk en alle mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame energie, natuur en recreatie zijn integraal in de structuurvisie opgenomen.'
 
Bestuursovereenkomst
Naar verwachting worden de structuurvisie, de Nota van Antwoord en de bestuursovereenkomst in december 2011 vastgesteld. Van der Meulen: 'Het opstellen van de bestuursovereenkomst verloopt voortvarend. Het is de bedoeling dat de staatssecretaris en regionale bestuurders nog vóór het kerstreces de overeenkomst ondertekenen.'