Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk

De werkzaamheden voor het project Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA) zijn in volle gang. Ook wordt onderzocht of pompen ophangen in (een van) de bestaande spuicomplexen in plaats van extra spuicapaciteit een haalbaar alternatief is.

 

Voortgang
Op hoofdlijnen is voor ESA het voorkeursalternatief met bijbehorende milieueffecten afgerond. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en aandachtspunten van de stakeholders. Op het ontwerp is ook een versoberingslag uitgevoerd om de kosten en budget beter op elkaar af te stemmen. Vooruitlopend op de formele procedures is het veldonderzoek in het kader van de Flora- & Faunawet in gang gezet.

Nieuwe ontwikkelingen
Door nieuwe inzichten in het project vindt onderzoek plaats naar pompen ophangen in (een van) de bestaande spuicomplexen als alternatief voor extra spuicapaciteit. Uit recente gegevens blijkt dit alternatief mogelijk toch kansrijk te zijn voor het bereiken van de doelstelling van ESA: handhaven winterstreefpeil voor het IJsselmeer voor de middellange termijn. De lange termijn afweging over pompen en spuien valt onder het Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Afweging
Om de afweging tussen pompen ophangen in (een van) de bestaande spuicomplexen of extra spuicapaciteit te maken wordt op hetzelfde uitwerkingsniveau een vergelijking gemaakt tussen deze twee alternatieven. De vergelijking heeft betrekking op kosten en technische haalbaarheid. Ook de milieueffecten van pompen op het IJsselmeer en de Waddenzee, waarbij vispasseerbaarheid gegarandeerd blijft, is onderdeel van de vergelijking.

Planning
In het eerste kwartaal van 2012 zal de knoop doorgehakt worden over de afweging. Valt de keuze op pompen dan wordt dit gecombineerd met de renovatie van de huidige spuicomplexen. Wanneer gekozen wordt voor extra spuicapaciteit zal de inspraakprocedure starten in de tweede helft van 2012. Om deze planning te halen, zal ESA parallel doorgaan met de uitwerking voor extra spuicapaciteit. Dit door het maken van formele documenten zoals het bestemmingsplan, projectplan Waterwet en een vergunningsaanvraag voor de Natuurbeschermingswet.