Een brede groene dijk langs de Dollard

Het Deltaprogramma Waddengebied onderzoekt hoe de waterveiligheid van het Waddengebied op de lange termijn verzekerd kan worden met behoud van natuur en landschappelijke kwaliteit en is daarom benieuwd naar de mogelijkheden voor een brede groene dijk (zoals in Duitsland) plaats van een dijk met harde bekleding op het buitentalud.

De dijken langs het Nederlandse deel van de Dollard moeten worden aangepast. Het waterschap Hunze en Aa’s is op zoek naar een duurzame, klimaat-robuuste en efficiënte manier om de Dollard Dijk te versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijke natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Daarbij komt het concept van een brede groene dijk (de Groene Dollard Dijk) in beeld.

Golven gedempt in het voorland
Dit dijkconcept is geënt op de brede Duitse dijken langs het aangrenzende Duitse deel van de Dollard. Deze dijken hebben zo’n breed voorland en zo’n flauw buitentalud dat onder normale omstandigheden de golven worden gedempt in het voorland. Alleen bij verhoogde waterstanden tijdens stormachtige omstandigheden (hooguit enkele tientallen malen per jaar) bereiken de dan al enigszins gedempte golven de dijk. Een voldoende hoge dijk met een flauw buitentalud en een goed onderhouden grasmat en dikkere kleilaag kan deze kortstondige golfaanval zonder noemenswaardige schade weerstaan. Bij een voldoende brede kwelder en een flauw buitentalud is een harde bekleding overbodig.

Openstaande vragen
Uit de indicatieve berekeningen blijkt dat een brede groene dijk weliswaar meer ruimte vraagt, maar toch nog binnen de huidige beheerzone van de dijk kan worden gerealiseerd. Wel zijn er nog diverse vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te winnen, het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de aanleg- en beheerkosten en het draagvlak.