Dijkbewaking met computer

Het Wetterskip Fryslân houdt een groot deel van zijn dijken en kades voortaan in de gaten met een computerprogramma.

Voor een bedrag van 400.000 euro is de ‘Dijksterkte Analyse Module’ aangekocht. Het programma koppelt verschillende gegevens over dijken en kades aan elkaar, zoals de grondsoort waarop gebouwd is en het grondwaterpeil in de omgeving. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van het risico dat  een dijk of kade loopt. Bij gevaar kan eerder worden ingegrepen.