Dag van de Dijkzone: veel steun voor recreatiekansen Waddendijken

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met het Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het doel van de dag was om kansen en ontwikkelingen te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken. Zo'n 70 personen van ondermeer ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeschermers en onderzoekers waren aanwezig.

Steun voor multifunctionele dijk
Uit de slotinventarisatie bleek dat er veel steun was om dijken mulifunctioneler in te richten om de Waddendijk beter beleefbaar te maken. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid is er ook een belangrijke rol weggelegd voor kwelders. Ze dienen als golfbreker en versterken de natuurwaarde van het gebied. Opgebaggerd slib van vaargeulen kan hiervoor gebruikt worden. Uiteraard ligt de prioriteit bij kustbescherming.

Artikel met downloads op website Programma Rijke Waddenzee