Commissie imago-schade gaswinning onder leiding van Wim Meijer

Het provinciebestuur van Groningen stelt zelf een commissie in die een onafhankelijk advies zal uitbrengen over structurele maatregelen ter compensatie van imago-schade door de gaswinning en het verhoogde risico op zwaardere aardbevingen. Voorzitter van de Commisse Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen is Wim Meijer, onder meer voormalig Commissaris van de Koningin Drenthe en Staatssecretaris.

De onderzoeken die Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken momenteel uit laat voeren, gaan vooral over schade en preventie. De provincie is van mening dat ook voor indirecte schade een voorziening moet worden getroffen voor Noord-Oost Groningen en stelt daarom deze commissie in.

De maatregelen die de commissie voorstelt, moeten bijdragen aan de gewenste energietransitie en de rol die Groningen hierin wil vervullen. Het advies wordt eind oktober uitgebracht zodat het een rol kan spelen bij de besluitvorming van het Kabinet over de toekomst van de gaswinning uit het Groningen-veld.

De Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen bestaat uit de heer Wim Meijer, de heer drs. Pieter van Geel, de heer drs. Ed Nijpels en mevrouw dr. Hannie te Grotenhuis:

De heer Wim Meijer, voorzitter: Bekend met het Noorden als geboren Groninger en oud Commissaris van de Koningin van de provincie Drenthe. Daarnaast is Meijer onder meer Staatssecretaris geweest en voorzitter van de Commisie Meijer waar het Waddenfonds uit voortkwam. Nu is Meijer bestuurslid bij meerdere organisaties en voorzitter van de Mijnraad.

De heer drs. Pieter van Geel: Als voormalig lid van Gedeputeerde Staten Noord- Brabant bekend met de provinciale politiek. Van Geel is onder meer oud Staatssecretaris Milieu (later Duurzaamheid). Nu is Van Geel zelfstandig consultant op het gebied van bestuur en energie en vicevoorzitter van het CDA.

De heer drs. Ed Nijpels: Bekend met het Noorden als voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Fryslan. Nijpels is onder meer oud minister van VROM en burgemeester van Breda. Nu heeft Nijpels als hoofdfunctie het voorzitterschap van NLIngenieurs, de Nederlandse branchevereniging van advies-, managament- en ingenieursbureau en diverse bestuursfuncties.

Mevrouw dr. Hannie te Grotenhuis: Bekend van onder meer de visitatiecommissie “Bestuurlijke Toekomst Groningen’ is lid-secretaris van de commissie. Te Grotenhuis heeft een achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker, partner bij een adviesbureau in Den Haag, directeur bij de provincie Overijssel en is sinds 2006 zelfstandig adviseur van overheden en organisaties in het publieke domein.

Mevrouw Gerdi Verbeet, onder meer voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, zal een aantal overlegtafels voorzitten. De commissie zal werken met overlegtafels met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven, bestuurders en deskundigen op het gebied van energie en duurzaamheid. De komende weken werkt de commissie de precieze onderzoeksaanpak verder uit.

Achtergrond
Op 25 januari jl. heeft de minister van Economische Zaken per brief bekend gemaakt dat in Noordoost Groningen krachtiger aardbevingen kunnen optreden dan tot dat moment werd aangenomen. Voordat het Kabinet eind dit jaar een besluit neemt over de toekomst van de gaswinning uit het Groningen-veld, wacht het de uitkomsten van elf nadere onderzoeken af. Sinds de bekendmaking van het verhoogde risico op zwaardere bevingen, is het College van Gedeputeerde Staten van mening geweest dat tegenover de gaswinning een structurele compensatie zou moeten staan vanwege imago-schade en verslechtering van het leef- en investeringsklimaat. Een Commissie van Wijzen zou hierover een advies uit moeten brengen. Inmiddels is bekend geworden dat Minister Kamp een dergelijke commissie niet in wil stellen. Daarom heeft het provinciebestuur besloten dit zelf te doen.

De Brief aan PS inclusief opdrachtomschrijving Commissie Duurzame
Toekomst Noord-Oost Groningen