College Delfzijl wil compensatie bij uitbreiding zoekgebied windmolens

Het college van de gemeente Delfzijl heeft een conceptbrief opgesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen. Dit als reactie op het voornemen van GS het zoekgebied voor windenergie in de gemeente uit te breiden.

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de inhoud van de brief. Hierin geeft de gemeente aan vooralsnog akkoord te gaan met de voorgestelde begrenzing (met een kleine correctie) van het zoekgebied Geefsweer. Tenzij uit nader onderzoek blijkt dat deze begrenzing tot overmatige overlast leidt voor de directe omgeving. En onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er compenserende maatregelen getroffen worden voor de omgeving. Dit wil de gemeente samen met de provincie, ontwikkelaars en omwonenden verder uitwerken.

Lusten naar lasten
Het nemen van compenserende maatregelen is een belangrijke voorwaarde voor de gemeente om mee te werken aan windparken. Dit is in 2011 vastgelegd bij de ontwikkeling van Windpark Noord. Dit stelt het college ook voor bij de in ontwikkeling zijnde windparken Midden (industrieterrein Oosterhorn) en Zuid.

Correctie begrenzing zoekgebied
Het zoekgebied Geefsweer ligt ten westen van Windpark Zuid, tussen de N362 en de Westerlaan. Het college stelt GS voor de begrenzing aan de noordkant van het zoekgebied iets zuidelijker te plaatsen. Een windmolen in de punt van het voorgestelde zoekgebied vindt het college onwenselijk gelet op de ligging dichtbij Farmsum.

Extra taakstelling
Op 31 januari 2013 hebben de provincies ingestemd met de afspraken van het Rijk om voor 1 januari 2014 gebieden aan te wijzen voor windmolenparken om in totaal 6000 MW duurzame energie op land op te wekken. Hierdoor zijn de bij het Rijk ingediende plannen voor windparken boven 100MW van tafel, zoals de plannen bij Woldendorp en in de gemeente Oldambt. Door deze afspraken houden de provincies regie op de ontwikkeling van windenergie binnen de provinciegrenzen. De provincie Groningen moet 100 MW extra realiseren in de provincie en kijkt hiervoor dus bij de bestaande windparken in de gemeente Delfzijl. Dit gebeurt in goed overleg met de gemeente.

De raad neemt op 4 juli 2013 tijdens de openbare vergadering een besluit over de conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.