Bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee bleef in 2014 binnen grenzen

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. De commissie is positief over de eerste resultaten van het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019. Dit programma brengt eventuele effecten van gaswinning op de natuur beter in beeld.

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Hier voor voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als AuditCommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van monitoring op verzoek van de minister van Economische Zaken.

Het advies van de auditcommissie over het jaar 2014

Volledig artikel op website Groene Ruimte