Beperkte wateroverlast door storm

Wetterskip Fryslân hield de situatie op de Friese boezem en langs de zeedijken en IJsselmeerkeringen vandaag extra in de gaten vanwege de storm. Er deden zich geen grote problemen voor. Wel waren er enkele kleine gevallen van wateroverlast.

Aan de noordzijde van het Heegermeer, tussen Heeg en Gaastmeer,  liep eerder vanmiddag het water over een lengte van ongeveer vijftig meter over de kering. Dit werd veroorzaakt door de harde wind die het water opstuwde. Wetterskip Fryslân stond paraat met zandzakken. Inmiddels is de wind afgenomen en de situatie genormaliseerd.

Zomerpolder

Op het IJsselmeer langs een deel van de Friese kust was de waterstand door opwaaiing hoger dan gemiddeld. Een buitendijkse zomerpolder bij de Makkumerwaard liep hierdoor onder. Een natuurgebied in de Jouke Sjoerdspolder liep onder door een vastgelopen klep van een gemaal. De klep wordt momenteel gerepareerd, waarna het water kan worden weggepompt.

Coupure Harlingen dicht

De gemeente Harlingen heeft de coupure in de keermuur in Harlingen uit voorzorg gesloten, vanwege een verwachte waterstand van 2.15 meter. De coupure gaat dicht bij een waterstand van twee meter boven N.A.P.
 
Friese boezem
 
Door de harde wind staat de Friese boezem scheef in oostelijke richting. Dit betekent dat de waterstand in het westen lager is dan in het oosten. Het waterschap loost overtollig water aan de noordoostkant van Fryslân op het Lauwersmeer. Het gemiddelde waterpeil op de Friese boezem is op orde.