Baggerwerkzaamheden vaargeul Boontjes van start

Rijkswaterstaat start 1 oktober met de afrondende fase (2e fase) van de baggerwerkzaamheden in de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes). Het gaat om het baggeren van het Noordelijk deel van de vaargeul: over een lengte van 730 meter heeft de vaargeul daar een diepte van 3.20 onder NAP. Na afronding van deze baggerwerkzaamheden is de hele vaargeul 3,80 –NAP diep en 100 meter (bodem)breed.

Met het verdiepen van de vaargeul hoeven de schippers minder rekening te houden met de tijvensters en is de doorstroming voor de scheepvaart op de vaargeul geoptimaliseerd. De werkzaamheden duren in principe tot begin december, onvoorziene omstandigheden zoals storm en ijsgang voorbehouden.

In het najaar van 2012 is de vaargeul gebaggerd over een lengte van 2 kilometer (de 1e fase), de vaargeul heeft daar nu een diepte van 3.80 meter onder NAP en is 100 meter (bodem)breed. In het noordelijke deel is de vaargeul over een lengte van 730 meter nog minder diep. Dit deel van de vaargeul kon in 2012 niet op diepte worden gebracht omdat hier kabels en leidingen liggen. Na onderzoek bleek dat alleen de gasleiding verdiept moest worden. Dit is gebeurd in het voorjaar van 2013 zodat ook dit deel van de vaargeul een diepte van 3.80 meter onder NAP en 100 meter (bodem)breed kan krijgen.

Samenwerking Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Provincie Fryslân

In 2009 hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslân in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat ze samen werken aan de drempelverwijdering in Boontjes. De voorbereidende onderzoeken en het aanvragen van de benodigde vergunningen (planstudie) is uitgevoerd door de Provincie Fryslân. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer en onderhoud van de vaargeul.