Akkoord inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen

De Stuurgroep Franekeradeel-Harlingen heeft op donderdag 23 mei 2013 de laatste besluiten genomen over het Inrichtingsplan en de bijbehorende documenten voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

In de afgelopen periode maakte de Stuurgroep de definitieve planbegroting en stelden de overheden met de delfstofwinners Frisia en Vermilion de contracten op. Alle stukken gaan nu voor instemming naar de besturen en directies van de betrokken organisaties. De leden van de Stuurgroep leggen het resultaat met positief advies voor aan hun achterban. De komende tijd zullen Wetterskip Fryslân, de directies van Frisia en Vermilion, de gemeenteraden van Harlingen en Franekeradeel, de landbouworganisaties (LTO Noord, Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Federatie van Dorpsbelangen en de Friese Milieu Federatie de stukken voor instemming behandelen. Nadat ook Gedeputeerde Staten akkoord is gegaan, wordt de bestuurscommissie geïnstalleerd en kunnen de twee contracten van respectievelijk Frisia en Vermilion met de overheden ondertekend worden.

Het inrichtingsplan voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is een integraal plan om de effecten van de bodemdaling door gas- en zoutwinning op te vangen. Daarnaast worden maatregelen genomen om de waterhuishouding en de landbouwstructuur toekomstbestendig in te richten. Ook wordt geïnvesteerd in het mooier en vitaler maken van het gebied door natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid te verbeteren. De deelnemende partijen dragen gezamenlijk ongeveer 47 miljoen euro bij. Daar zijn de middelen voor verbetering van de leefbaarheid in dorpen (6 miljoen euro) bij inbegrepen. De Stuurgroep wil daarvoor graag ook een bijdrage uit het Waddenfonds verkrijgen. Verder wordt in het inrichtingsplan de bescherming van terpen (1,4 miljoen euro) meegenomen.

Ondertussen is de Stuurgroep alvast gestart met de voorbereiding van de uitvoering in de periode van 2013 tot 2021. Zo zijn er in het gebied Schalsum gesprekken gevoerd met grondeigenaren en -gebruikers over het verbreden van watergangen en de daarvoor benodigde gronden. Ook worden urgente maatregelen voor de waterhuishouding uitgewerkt.