Afvaloven: persverklaring provincie Fryslân

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat OMRIN een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de activiteiten van de REC nodig heeft.

De provincie heeft eerder volstaan met een uitgebreide beoordeling. Daaruit bleek dat voor aantasting van de Waddenzee niet hoeft te worden gevreesd. Gelet op de uitspraak dient OMRIN dan ook op de kortst mogelijke termijn een volledige aanvraag om een vergunning in te dienen. Die aanvraag zullen Gedeputeerde Staten uiteraard kritisch beoordelen.

Als er niet op tijd een  volledige aanvraag wordt ingediend, of als zou blijken dat de vergunning niet verleend kan worden, dan zal een nader besluit omtrent de handhaving genomen worden. Dat laten Gedeputeerde Staten in een brief aan OMRIN weten.