Afspraken visserijsector en natuurorganisaties over natuurgebieden op zee

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ondertekent woensdag 14 december 2011 het zogeheten VIBEG-akkoord met het visserijbedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties over de bescherming van de natuur op de Noordzee. VIBEG staat voor Visserij In Beschermde Gebieden.

Met het akkoord wordt per direct 25% van twee Natura 2000-gebieden verboden voor de bodemomwoelende boomkorvisserij. Dit zal in 2016 overgaan in een totaalverbod. Ook de garnalenvisserij wordt ingeperkt. De gebieden zijn in 2008 als Natura 2000-gebied aangewezen. De visserijmaatregelen zijn in minder dan drie jaar tot stand gekomen.

Gebieden
Het gaat om de Vlakte van de Raan in de zuidwestelijke delta tegen de grens met België aan en de Noordzeekustzone van Bergen (Noord-Holland) tot Rottum. Europese regelgeving schrijft voor dat in die gebieden de permanent onder water staande zandbanken beschermd moeten zijn vanwege het leven dat zich daar bevindt en kan ontwikkelen. Ook hebben de zandbanken een belangrijke functie als habitat voor schelpdiersoorten die op hun beurt weer door zeevogels als zeekoet en eidereend worden gegeten.

Garnalenvisserij
Naast het VIBEG-akkoord hebben overheid, visserijbedrijfsleven en de natuurbeschermingsorganisaties ook overeenstemming bereikt over een economisch perspectief voor de garnalenvisserij, waarbij de overheid ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar stelt voor onderzoek en ontwikkeling. Bedrijfsleven en natuurbeschermingsorganisaties kunnen plannen indienen bij de overheid om een duurzame en rendabele garnalenvisserij dichterbij te brengen.

De organisaties die het akkoord tekenen zijn Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, WNF, Waddenvereniging, Produktschap Vis, Vissersbond en het ministerie van EL&I.