Actuele informatie over ingebruikname REC

De Reststoffenenergiecentrale (REC) is sinds 29 maart in bedrijf. Omrin en de leveranciers van de installaties hebben de REC gecontroleerd en gefaseerd in gebruik genomen. Het gehele proces, waarbij tal van specialisten betrokken zijn, verloopt voorspoedig. Een overzicht van de activiteiten in de afgelopen weken en een vooruitzicht op wat er de komende weken gaat plaatsvinden.

Zwaveldioxide veroorzaakte 'gele wolk'
Hoe voorspoedig de inbedrijfstelling ook verloopt, er heeft zich in de afgelopen periode één onvoorziene situatie voorgedaan dat achteraf als een incident beschouwd had moeten worden. Op 7 april j.l. was op de schoorsteen van de REC anders dan gewoon een 'gele wolk' te zien door een verhoogde emissie zwaveldioxide. Een korte uitleg van wat er precies is gebeurd.

In de REC wordt - als onderdeel van de rookgasreiniging - natriumbicarbonaat gebruikt voor het binden van zure verbindingen als zoutzuur en zwaveldioxide. Op 7 april veroorzaakte een uitval van de natriumbicarbonaatdosering een verhoogde emissie zwaveldioxide. Daardoor ontstond een damppluim op de schoorsteen: 'de z.g. gele wolk'. Juist op dat moment waren twee werknemers van een naastgelegen scheepswerf op hoogte werkzaam in een kraan, zij kwamen daarbij in contact met de damppluim. Irritaties aan luchtwegen waren het gevolg. Er is nadien contact geweest tussen Omrin, de scheepswerf en de betrokken medewerkers. Het incident is ook gemeld bij de provincie Fryslân.

Na het eerste contact met de scheepswerf is door Omrin een verkeerde inschatting gemaakt: dit incident had actief door Omrin openbaar gemaakt moeten worden. Er is niet tijdig ingezien dat met bekendmaking een publiek belang gediend is.

Omrin en leveranciers werken toe naar oplevering
De REC is weliswaar al in bedrijf, maar nog niet opgeleverd aan Omrin. In de warme opstartfase die op 29 maart van start is gegaan wordt de REC gefaseerd en gecontroleerd in gebruik genomen. De eerste vier weken hebben in het teken gestaan van inregelen en testen van de installaties.

Na bijna vier weken in bedrijf te zijn geweest heeft de REC van 24 april tot en met 28 april stilgestaan voor een zogenaamde garantiestop. Daarbij hebben de leveranciers de geplande inspecties uitgevoerd en, waar nodig, ook onderhoud en kleine modificaties aan de installaties gepleegd. Zo is bijvoorbeeld de vuurvaste bemetseling in de ketel geïnspecteerd. De leverancier kijkt dan of alle tegels en voegen nog intact zijn. Het spreekt voor zich dat de REC volledig uit bedrijf moet zijn voordat zo'n inspectie kan plaatsvinden. Op 29 april is de garantiestop beëindigd en is centrale weer in bedrijf gesteld: eerst door het op temperatuur brengen met aardgas en vervolgens met het verbranden van afval.

Op zondag 1 mei is gestart met het 'proefbedrijf' waarbij de garantiemetingen worden uitgevoerd. De daggemiddelde emissiegrenswaarden uit de milieuvergunning zijn daarbij leidend: deze grenswaarden zijn contractueel vastgelegd als garantie door de leveranciers. Het zijn diverse gespecialiseerde metingen waarmee Omrin controleert of de REC functioneert zoals met de leveranciers is overeengekomen. Het gaat daarbij om onder meer de luchtemissies, de energieproductie en de verbrandingscapaciteit. Omrin heeft voor de garantiemetingen het geaccrediteerde bureau Tauw ingeschakeld.

Tauw is inmiddels gestart met de garantiemetingen. Zij gaat ook de eerste 'externe' metingen van luchtemissies uitvoeren waarbij alle stoffen gemeten gaan worden. Dit zijn naast de emissies van stoffen die sinds 29 maart dagelijks gemeten worden, ook de metingen van emissies aan zware metalen, PAK's, dioxinen en furanen, PCB's, lachgas (N2O) en ammoniak. Naar verwachting zijn de resultaten half mei bekend waarna ook gestart kan worden met het publiceren van de dagelijkse luchtemissies op internet.

Als in dit proefbedrijf door een leverancier niet wordt voldaan aan de garantiewaarden, dan wordt de installatie niet opgeleverd en zal de leverancier eerst die maatregelen moeten nemen om alsnog aan de garantiewaarde te voldoen. Wordt wel voldaan aan de garantiewaarden, dan vindt de oplevering van de REC eind mei plaats.

(Bron: Omrin)