Aanpassing maatregelen bodemdaling Franekeradeel-Harlingen

Er zijn extra maatregelen nodig om de bodemdaling door zoutwinning in het gebied Franekeradeel-Harlingen te compenseren.

Het gaat om extra drainage en extra waterberging in zoekgebieden voor overloop voor de opvang van piekbuien. Ook zal er een kleine peilverlaging plaatsvinden. Dit maakte de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen op een bijeenkomst op 9 april bekend. De bijeenkomst was voor betrokken grondeigenaren, pachters en belanghebbenden in de streek.

Frisia Zout heeft een vergunning om zout te winnen. Frisia Zout heeft een vergunning om zout te winnen waarbij de bodem maximaal 30 centimeter mag dalen. Er staan herstelmaatregelen omschreven in het gebiedsplan. De extra herstelmaatregelen zijn nodig omdat de bodem (maximaal) vijf centimeter meer daalt dan waarop de maatregelen van het gebiedsplan zijn gebaseerd. De oorzaak voor de wijziging betreft een verschil in het gebruikte kaartmateriaal bij het gebiedsplan en de vergunning van Frisia Zout.

Verschil in kaartgegevens
Begin dit jaar werd bekend dat er een verschil zit tussen de kaarten die de zoutwinner gebruikte en de kaarten die de commissie gebruikte voor het gebiedsplan. In het gebiedsplan staan maatregelen die ervoor zorgen dat de nadelige gevolgen van bodemdaling en klimaatveranderingen gecompenseerd worden. De afgelopen maanden zijn alle kaarten nauwkeurig bestudeerd om te bekijken wat de gevolgen van dit verschil zijn. "Het gaat om ingewikkelde technische kaarten die in een periode van zeven jaar zijn gemaakt. Al vanaf 2008 is er een fout ingeslopen en daar is mee verder gewerkt in navolgende kaarten. Het is niet meer te achterhalen hoe dat kon gebeuren. De partijen willen verdere fouten in de toekomstige kaartproductie uitsluiten en maken daarover goede afspraken", aldus Hepke Bijma, voorzitter bestuurscommissie.

Gevolgen
De bestaande maatregelen uit het gebiedsplan blijven voor het grootste deel actueel, ook als Frisia Zout blijft winnen tot de 30 centimeter waarvoor het bedrijf een vergunning heeft. Een aantal maatregelen vraagt om een aanpassing en die kunnen nog goed ingepast worden. Hiervoor moet de commissie dan ook een planwijziging maken. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd. De planwijziging moet worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Bijma: "Het zorgt voor enige vertraging, maar alleen voor de zogenaamde overloopgebieden. Het heeft verder geen gevolgen voor de huidige plannen, die voeren we gewoon uit. Met betrokken grondeigenaren en pachters gaan we opnieuw in gesprek over de wijzigingen en wat dat voor hen betekent".

Extra maatregelen
Er is ongeveer 340 hectare extra drainage nodig om het verlies aan drooglegging van landbouwgronden op te vangen. Zo worden natte gronden weer droger en dus beter geschikt voor de landbouw. In het gebiedsplan was de benodigde drainage geraamd op ongeveer 1100 hectare. De uitvoering van de drainage vindt in de komende jaren plaats en deze wijziging heeft daarom nu geen directe gevolgen voor de planuitvoering. De bestuurscommissie werkt aan een uitvoeringsplan voor de drainage en zal daar medio 2015 nader over berichten.

Daarnaast wordt het benodigde areaal voor tijdelijke waterberging in en buiten het ‘zoekgebied voor overloop’ ongeveer 10 hectare groter. Eerder was dit areaal ongeveer 195 hectare groot. De zoekgebieden functioneren als tijdelijke opvang voor water en lopen met name over bij grote piekbuien. De uitvoering van deze maatregel loopt al en de wijzigingen worden daar in meegenomen. De bestuurscommissie overlegt dit met betrokken grondeigenaren.

In een klein peilvak is een peilverlaging van 10 cm nodig. Ook dit komt in de planwijziging te staan.

In de marge van het onderzoek is – los van het verschil in bodemdaling- een aantal bestaande maatregelen nader uitgewerkt. Dat leidt er toe dat er ongeveer 10 hectare bij Schalsum via zogenaamd ‘werk-met-werk’ heringericht moeten worden. Frisia Zout betaalt die kosten. Andere uitwerkingen brengen in beperkte mate extra kosten met zich mee, maar die kunnen waarschijnlijk uit de huidige planbegroting van de partijen betaald worden.

Kosten
Frisia Zout neemt de kosten van de extra maatregelen door bodemdaling voor haar rekening.

Planning
De bestuurscommissie start zo spoedig mogelijk met het maken van de planwijziging. De planning is dat deze wijziging medio 2015 ter inzage ligt. In het najaar van 2015 kan deze definitief vastgesteld worden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek op de website www.gofranekeradeelharlingen.nl.