Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer

De schutsluis in Den Oever, die de verbinding vormt tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, wordt eind dit jaar voor een periode van zes maanden…

Lees meer

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,-- Het gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid…

Lees meer

In het digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikt het Programma Rijke Waddenzee (PRW) terug op het afgelopen jaar. Op 1 maart startte het…

Lees meer

Op het strand van Texel is vanochtend door een hardloopster een levend gestrande bruinvis aangetroffen. De vindster sloeg direct alarm door het…

Lees meer

De scholen ’t Schylger Jouw op Terschelling en De Jutter op Vlieland pleiten voor intensieve samenwerking met elkaar en binnen het leerlingenvervoer.…

Lees meer

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eindrapportage 'Langetermijnoplossingsrichingen…

Lees meer

Het beleid om geen waarschuwingsborden voor jonge grijze zeehonden meer te plaatsen op het strand van Vlieland wordt toch een beetje aangepast. Op de…

Lees meer

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap Noorderzijlvest wil in samenwerking met Rijk en…

Lees meer

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes nemen een aparte plek in het rijtje van onze…

Lees meer

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Lees meer

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor…

Lees meer

Het Nederlandse Waddengebied is uniek in de wereld. Om te garanderen dat de Wadden het eigen karakter behouden moet het bestuur van het gebied…

Lees meer

Op dinsdagmiddag 26 november vond in het Wadden Center Afsluitdijk de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst Swimway Waddenzee plaats. De bijeenkomst…

Lees meer

De herinrichting van jachthaven is op het laatste moment nog aangepast om de bruine vloot meer ruimte te geven. De opknapbeurt voor ’t Leije Gat in…

Lees meer

Een consortium van drie bedrijven staat in de startblokken om op grote schaal zeewier te telen in de dubbele dijk bij Bierum. Het wachten is op…

Lees meer

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het…

Lees meer

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de…

Lees meer

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,-- subsidie aan het project Vlinderdorpen, dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet…

Lees meer

De gemeenten op de Waddeneilanden krijgen 109.000 euro die ze geclaimd hebben bij rederij MSC Zoe voorgeschoten van het Rijk. Dat laat minister Cora…

Lees meer

Landelijke politieke partijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen dat er een schadefonds komt, om het microplastic van de MSC Zoe op te ruimen. Het…

Lees meer

Waar kan zich litoraal (droogvallend) zeegras ontwikkelen in de Waddenzee en waar niet? Het is een vraag die beheerders in het Waddengebied al lange…

Lees meer

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft…

Lees meer

Werken, leren en wonen, dat zijn de drie elementen waarmee de Texel Academy sinds vorig jaar jongeren naar het eiland probeert te trekken. Zo moeten…

Lees meer

Op zondagochtend 17 november 2019 rond 11.30 uur is het vastgelopen schip in de Waddenzee succesvol losgekomen. Het schip liep in de nacht van…

Lees meer

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen…

Lees meer

De omschakeling van de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog naar duurzame, stikstofarme landbouw is niet zomaar klaar. De boeren zijn in principe…

Lees meer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten…

Lees meer

Het Waddenfonds gaat € 20.000,-- bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het…

Lees meer

Het grootschalig plaggen van de duinen op Terschelling is zo goed als klaar. Van 32 hectare is de bovenste laag weggehaald en nog eens 12 hectare is…

Lees meer

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke inspectie in het…

Lees meer

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de…

Lees meer

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van…

Lees meer

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start:…

Lees meer

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.

Lees meer

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met…

Lees meer

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7…

Lees meer

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op…

Lees meer

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend…

Lees meer

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien,…

Lees meer

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep…

Lees meer

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om komende week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven…

Lees meer

Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september 2019 de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.

Lees meer

Samen voor een plasticvrije Waddenzee

Lees meer

De duinbrand die maandagmiddag woedde op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is veroorzaakt door een verkeerd terechtgekomen oefenbom…

Lees meer

Een Egyptische landbouwdelegatie met ambtenaren, adviseurs en ondernemers heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Texel om daar praktijkvoorbeelden…

Lees meer

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers.

Lees meer

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.

Lees meer

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee…

Lees meer

Op het Texelse strand zijn drie zeeharten gevonden, meldt Ecomare. Dit zijn drijvende zaden uit tropisch Zuid- of Midden-Amerika.

Lees meer

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant…

Lees meer

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand…

Lees meer

Saline Futures Conference l dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september l Van Hall Larenstein

Lees meer

De gemeente Het Hogeland moet de komende maanden sleutelen aan haar bestemmingsplan voor de Eemshaven, zodat potentiële investeerders weten waar ze…

Lees meer

Uit Europees onderzoek blijkt dat een derde van het Europese zeegras verloren ging door ziekte, afgenomen waterkwaliteit en kustontwikkeling, met een…

Lees meer

Lauwersmeer krijgt, samen met de twintig andere nationale parken in ons land, zes miljoen euro om 'aantrekkelijker te worden en meer bekendheid te…

Lees meer

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.

Lees meer

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.

Lees meer

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere…

Lees meer

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Lees meer

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de…

Lees meer

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.

Lees meer

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd…

Lees meer

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

Lees meer

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie…

Lees meer

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee?

Lees meer

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.

Lees meer

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.

Lees meer

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach…

Lees meer

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak…

Lees meer

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

Lees meer

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Lees meer

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de…

Lees meer

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.

Lees meer

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen…

Lees meer

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het…

Lees meer

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per…

Lees meer

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het…

Lees meer

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij…

Lees meer

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van…

Lees meer

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.

Lees meer

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en…

Lees meer

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij…

Lees meer

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.

Lees meer

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor…

Lees meer

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben…

Lees meer

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie…

Lees meer

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele…

Lees meer

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen.…

Lees meer

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.

Lees meer

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een…

Lees meer

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.

Lees meer

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk…

Lees meer

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief…

Lees meer

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit…

Lees meer

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende…

Lees meer

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een…

Lees meer

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in…

Lees meer

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft…

Lees meer

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit…

Lees meer