Een containerschip heeft woensdagochtend vijf containers verloren in de Noordzee. De 170 meter lange 'Baltic Tern' voer zo'n 27 kilometer ten noorden…

Lees meer

Waden door de Wadden is een behoorlijke krachtsinspanning. Dat is voor zoeken naar Waddeninformatie niet anders. Er zijn immers veel gegevens over het…

Lees meer

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat neemt vanaf nu de beheertaken rondom de Wadwachterspost Richel voor haar rekening. Het drijvende Wadwachtersponton, dat…

Lees meer

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer

Vandaag zijn bij 6 strandovergangen nieuwe A3 infopanelen over strandbroeders geplaatst door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Natuurcentrum…

Lees meer

In de Waddenzee vinden tal van menselijke activiteiten plaats, die bodemberoering veroorzaken. Denk aan visserij, kabelaanleg, baggeren,…

Lees meer

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Lees meer

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe navigatiestructuur van Waddenzee.nl

Lees meer

Rijkswaterstaat is maandag begonnen met het vervangen van lichtboeien door ijsboeien op de Waddenzee bij Terschelling. Deze ingreep is bedoeld om de…

Lees meer

Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden,…

Lees meer

Het college van burgemeester en wethouders in Noordoost-Fryslân maakt een 'pas op de plaats'. Er is besloten om de Waddenagenda 2050 op 3 februari…

Lees meer

Samen investeren in de toekomst van het Waddengebied. Dat is het centrale thema op de Toogdag voor de Wadden op woensdag 3 februari.

Lees meer

Staatsbosbeheer wil op Terschelling water beter en langer vasthouden, in het gebied van het Groene Strand tot aan het Griltjeplak. Daarom worden er…

Lees meer

De gegevens worden gebruikt voor een duisterniskaart van Noord-Nederland.

Lees meer

Het experiment bij Delfzijl, waarbij kunstmatige kwelders werden aangelegd bij de Schermdijk, is succesvol verlopen. De kennis die is opgedaan kan…

Lees meer

Bijna negentig jaar geleden werd het laatste gat in de Afsluitdijk dichtgegooid, maar nu wordt er weer een nieuw gat in gemaakt. Met de eerste hap uit…

Lees meer

Landen kunnen veel van elkaar leren als het gaat over extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Morgen begint daarom een internationale…

Lees meer

De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht…

Lees meer

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds grotere impact op onze ecosystemen, de wijze waarop we…

Lees meer

Joop Mulder, oud-directeur van het Oerolfestival op Terschelling, is dit weekend overleden. Hij kreeg waarschijnlijk een hartstilstand. Hij was de…

Lees meer

TEXEL - Aangevreten percelen suikerbieten en bloembollen en schade aan wintergewassen. Niet eerder was op Texel de overlast door ratten zó groot als…

Lees meer

Onderzoekers van de universiteit van Utrecht zijn vrijdagochtend onderweg naar Vlieland om de potvis die daar een dag eerder aanspoelde te ontleden en…

Lees meer

De konijnenpopulatie op de Friese Waddeneilanden staat onder druk. Dierecoloog Jasja Dekker start daarom een onderzoek in opdracht van de provincie…

Lees meer

Het Waddenfonds steekt € 750.000 in de aanpak van plastic soep in de Waddenzee. Met het geld wordt in kaart gebracht hoe plastic stromen vanuit het…

Lees meer

Gedeputeerde Staten wil 700.000 euro uit de Regiodealmiddelen beschikbaar stellen voor het project Holwerd aan Zee. Het is bedoeld om de fase tot het…

Lees meer

Vliegende aaseters ontdekken het kadaver van een dwergvinvis dat bij wijze van experiment mag vergaan op Rottumerplaat.

Lees meer

Het is een van de wonderlijkst uitziende vissen die er op de aarde rondzwemt: de maanvis. Een verzwakt exemplaar werd vorige week aangetroffen tussen…

Lees meer

In januari 2020 vond de derde integrale telling van de Oost-Atlantische Flyway plaats. Alle overwinterende watervogels langs de kust van Noorwegen tot…

Lees meer

Energie winnen uit de golfslag van de zee voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het IKW-project (Investeringskader…

Lees meer

AMELAND – De sanering van het voormalige stortlocaties NAM op Ameland verloopt voorspoedig zo meldt Rijkswaterstaat. Op maandag 2 november 2020 is…

Lees meer

De baggervolumes van Rijkswaterstaat in de Waddenzee blijven gestaag groeien. In de periode 2016-2019 wordt gemiddeld per jaar zo’n 3.244.000 kubieke…

Lees meer

Tot nu toe is er geen enkele container gevonden in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Dat meldt de Duitse Kustwacht.

Lees meer

Opnieuw zou een schip in de Noordzee containers hebben verloren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een schip dat in Duits gebied voer. Precieze…

Lees meer

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 135.000,-…

Lees meer

De mosselvisserij gaat de komende jaren verduurzamen, zodat de natuur in de Waddenzee zich kan herstellen. Mosselvissers hebben met de overheid en…

Lees meer

Kleinere containerschepen kunnen boven de Wadden ook containers verliezen. Dat blijkt uit onderzoek dat het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in…

Lees meer

Woensdagavond is er op Rottumerplaat een dode dwergvinvis van 4,70 meter aangespoeld. In samenspraak met het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer is…

Lees meer

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

Lees meer

De jaarverslagen van Programma naar een Rijke Waddenzee over 2019 zijn gereed. De jaarlijkse rapportage over de voortgang van het in 2008 gesloten…

Lees meer

Komen er op de Friese Waddeneilanden steeds rijkere mensen van buiten wonen en verdringen ze de oorspronkelijke bevolking? Dat is één van de vragen…

Lees meer

Nederlandse jachtvliegers en helikopterbemanningen oefenen vanaf vandaag tot en met 26 november op de NAVO-oefenlocatie Cornfield Range op Vlieland.…

Lees meer

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft de subsidies voor twee grote projecten op Texel definitief vastgesteld. De innovatieve Prins…

Lees meer

Hoe kunnen we onze kust adaptief tegen klimaatverandering beschermen? En tegelijkertijd de kustzone duurzaam gebruiken? Het project ‘Dubbele Dijk’ is…

Lees meer

'Handen ineen voor rijker Waddengebied' is uit. In woord en beeld wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de projecten die subsidie hebben…

Lees meer

De natuur onderwater is nog niet op het niveau van een rijke Waddenzee. Veel is nog onbekend over oorzaken en mogelijke verbeteringen. Positief is dat…

Lees meer

De Kustwacht breidt de routeadviezen boven de Waddeneilanden bij slecht weer voor containerschepen uit. Ook kleinere containerschepen wordt bij storm…

Lees meer

De renovatie van de Afsluitdijk gaat drie jaar langer duren dan voorzien. Niet in 2022, maar in 2025 zijn de werkzaamheden klaar, schrijft minister…

Lees meer

Op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen duurzaam zuivelproducten worden verwerkt. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die door…

Lees meer

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd. Zowel de dijk aan de…

Lees meer

Langs de Waddenkust worden de laatste dagen veel dode en zieke watervogels gevonden. Die vogels hebben mogelijk last van de vogelgriep.

Lees meer

Het Noordzeestrand op het westelijke deel van Ameland ontwikkelt zich steeds meer tot een gebied waar strandbroeders goed kunnen nestelen. Met name de…

Lees meer

FME (ondernemersvereniging technologische industrie) krijgt € 165.000 subsidie voor het project waterstof voor stroom aan de wal (walstroom) in de…

Lees meer

Er is eindelijk groen licht voor een nieuwe jachthaven op Ameland. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een investering van 1,7 miljoen euro.…

Lees meer

25 oktober 2020 - Welke schelpdieren leven in de Nederlandse kustwateren? Wat zijn de aantallen, biomassa’s en waar zitten ze precies? Hoe ontwikkelen…

Lees meer

De natuurdoelen zoals vastgesteld in het Natura 2000-plan voor de Waddenzee, worden niet leidend voor de ontwikkeling van binnendijkse gebieden, zo…

Lees meer

Voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) kan de concessie van de Waddenveren over van het Rijk naar de provincie. Momenteel wordt in Den…

Lees meer

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese…

Lees meer

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden.

Lees meer

De natuur in de Waddenzee is constant in beweging: stranden en duinen stuiven, eilandkoppen bewegen, eilanden ‘wandelen’ en geulen meanderen vrij door…

Lees meer

Een werkbezoek van vicepremier en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Waddeneilanden dat gepland stond voor woensdag is afgezegd.…

Lees meer

Het vierde Onderwatercafé op donderdagavond 17 september had als thema: de Waddenzee, Swimway en kraamkamer. In verband met COVID-19 was dit een…

Lees meer

DEN OEVER - De Stevinsluis bij Den Oever wordt van donderdag 24 september 06:00 uur tot vrijdag 25 september 22:00 uur gestremd wegens een…

Lees meer

Een duikteam, bestaande uit 30 vrijwilligers, startte maandag 14 september met een 13-daags schoonmaakevenement.

Lees meer

LEEUWARDEN - Stichting Amelands Produkt krijgt 50.000 euro uit het Waddenfonds. Het Waddenfonds steunt voor in totaal 200.000 euro vier initiatieven…

Lees meer

Er kan veel beter onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de zoutwinning in de Waddenzee voor de kanoet. De onderzoeken die nu zijn uitgevoerd,…

Lees meer

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het overleg met de Waddenvereniging op 17 augustus 2020.

Lees meer

Het meeste afval op het onbewoonde eiland Griend in de Waddenzee komt van consumenten en de (internationale) visserij. Het grootste deel is uit…

Lees meer

Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk aan weer toegenomen. De huidige status van de kwelders, die worden gezien…

Lees meer

Toepassing kunstmatige intelligentie (AI) voor productie ecotopenkaart

Lees meer

In oktober 2014 werd voor het eerst vermoed dat de parasitaire worm Polydora websteri in de Waddenzee was opgedoken.

Lees meer

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden.

Lees meer

Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 van het ministerie van IenW jaarlijks zo’n 2 miljoen euro voor haar rol als natuurbeheerder van de Waddenzee. Ruim…

Lees meer

Delfzijl – Het college van burgemeester en Wethouders heeft op vrijdag 10 juli de omheining van het nieuwe kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl…

Lees meer

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio intensief samengewerkt om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak met als doel een betere…

Lees meer

In samenwerking met zowel Wadden- als subsidiekenners bracht stagiair Lochum Lammersma namens het Programma Rijke Waddenzee kansen voor de Wadden in…

Lees meer

Het Waddenfonds investeert € 850.000,-- in Zoete Toekomst op Texel, een project dat op grote schaal regenwater opvangt voor de irrigatie van…

Lees meer

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart…

Lees meer

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. In de…

Lees meer

Rijkswaterstaat vraagt geen vergunning aan voor het realiseren van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. Het gaat hier om de vaargeul tussen…

Lees meer

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,-- extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale…

Lees meer

De haven van Lauwersoog plukt nog altijd de vruchten geplukt van belangrijke baggerwerkzaamheden in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het…

Lees meer

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

Lees meer

Vijfde editie Wadden in Beeld

Lees meer

Het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden vraag staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken om financiële steun van 38 miljoen euro…

Lees meer

Er moet snel wat gebeuren om de Waddeneilanden te redden. Dat zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog donderdag bij het werkbezoek van…

Lees meer

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Lees meer

Pleziervaarders kunnen vanaf vrijdag weer te plek in de jachthavens van de Waddeneilanden. De havens ontvangen dan weer gasten maar net als op de…

Lees meer

De zeedijk langs het Lauwersmeer is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging niet stevig en hoog genoeg. Daarom gaat waterschap Noorderzijlvest…

Lees meer

ENKHUIZEN – De chartervaart wordt hard getroffen door de COVID-19 uitbraak. Geen schip kan nu varen. Door annuleringen van geboekte reizen en…

Lees meer

Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls. Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op…

Lees meer

HARLINGEN - Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân stuurden vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer. De brief…

Lees meer

Rijkswaterstaat heeft samen met de Provincie Groningen een podcast gemaakt over het werk in het samenwerkingsverband Eems-Dollard2050.

Lees meer

Sinds gisteren vliegt Defensie patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Dat gebeurt per NH90. Met de helikopter van het…

Lees meer

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen…

Lees meer

Wetterskip Fryslân is aan het vervolg begonnen van de versterking van de Lauwersmeerdijk. Over een lengte van in totaal 4,4 kilometer wordt het asfalt…

Lees meer

De Waddenacademie organiseert samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad Link, Provincie Groningen en Visit Wadden het symposium Duurzaam…

Lees meer

Een speciale wet om een verbreding van de sluit bij Kornwerderzand mogelijk te maken, is van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede…

Lees meer

In het Dagblad van het Noorden stond op 14 maart jl. een interessant artikel over aquaponics. Volgens pionier Erik Moesker is dit het voedselsysteem…

Lees meer

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke…

Lees meer

De veerboot vanuit de Eemshaven naar Borkum gaat vanwege de coronacrisis uit de vaart. Donderdagmiddag om 13.00 uur vertrekt de laatste boot van de…

Lees meer