Spring naar hoofd-inhoud

Wetterskip Fryslan maakt regels rond visstand en ecologie wateren

Het beschermen en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit inclusief de visstand is een van de hoofdtaken van Wetterskip Fryslan. Dit is vastgelegd in het waterbeheerplan. Hoe het waterschap de doelen wil realiseren, is nu verwoord in de Beleidsnota Ecologie en Vis. Deze nota ligt tot begin november ter inzage.

Wetterskip Fryslan moet onder andere op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water zorgen voor een goede inrichting en waterkwaliteit in sloten, vaarten en meren. In de wateren moeten voldoende waterplanten en -dieren aanwezig zijn. Een goede visstand maakt daar ook onderdeel van uit. Het waterschap toetst alle ingrepen en activiteiten die gevolgen hebben voor de ecologische waterkwaliteit en/of de visstand. "Een goede ecologische kwaliteit betekent dat plant- en diersoorten die van nature in onze wateren voorkomen daar ook daadwerkelijk in kunnen leven en zich voortplanten", zegt dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslan.

Schoon en helder
Waterplanten dienen natuurdoelen en zorgen ook voor schoon en helder (zwem)water, maar kunnen op sommige plekken minder plezierig zijn voor de recreatievaart. Ook het instandhouden van voldoende capaciteit voor wateraan- en -afvoer vereist specifieke aandacht, zo staat in de beleidsnota. Daarnaast neemt het waterschap samen met andere overheden maatregelen om de gewenste visstand te bereiken. Zo worden maatregelen genomen waardoor vis gemakkelijker kan trekken tussen de Waddenzee en de Friese boezem en vanuit de Friese boezem naar polders en beken. Bij renovatie en vervanging van stuwen en sluizen zorgt Wetterskip Fryslan ervoor dat deze obstakels passeerbaar worden voor vissen.

Graskarper
Het uitzetten van vis die van nature niet in Nederland thuishoort, zoals de graskarper, wil Wetterskip Fryslan verbieden. Tot slot streeft het waterschap naar vermindering van het aandeel bodemwoelende vissen ten gunste van het aantal vissoorten dat voorkomt in helder, plantenrijk water. De Beleidsnota Ecologie en Vis ligt op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslan en is in te zien op www.wetterskipfryslan.nl/bekendmakingen. Zienswijzen indienen kan tot en met 7 november.