Waddenfonds investeert ruim € 4 miljoen in tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 19,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies. De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op toerisme, cultuur, landbouw en visserij.

Verduurzaming van de garnalenvisserij en het voorkomen van bijvangst wordt uitgetest in het project Shrimp4live. Voor de verdere ontwikkeling van dit selectieve vangsysteem is ruim € 1.361.203,- nodig, waarvan het Waddenfonds € 500.000,- bijdraagt. Het systeem moet niet alleen resulteren in de vangst van minder ondermaatse garnalen en andere vissen, maar ook leiden tot minder brandstofverbruik en het scheiden van plastic afval. Vis en kleine garnalen worden aan boord gescheiden van de verhandelbare garnaal en gaan direct weer terug in zee.

Met het project Panorama Wadden wordt De Bosatlas van de Wadden verspreid onder 950 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Nederland. De scholen die zich aanmelden krijgen een set van 20 exemplaren. Bij de atlas is een interactief lesprogramma inbegrepen met onder meer een interactieve schoolplaat en een mobiele expositie. Het is een initiatief van Noordhoff Uitgevers en Shoreline Publishers. Er is een investering mee gemoeid van € 739.979,-, waarvan het Waddenfonds € 440.465,- bijdraagt.

Kan de stikstofproblematiek worden opgelost door het telen van zoutwateralgen? Het project Algae Anywhere op een veehouderij in het Friese Hallum moet dit uitwijzen. In een reactor wordt een proef gehouden met de teelt van algen in zout water met behulp van ledverlichting. De algen worden gevoed met voedingsstoffen uit mest van het bedrijf; de algen zelf dienen op hun beurt als veevoer. Hierdoor hoeft er minder eiwitrijk voer op het bedrijf te worden aangevoerd en kan de uitstoot van stikstof afnemen. Uit de proef moet blijken of een constante algenproductie op grote schaal mogelijk is. De totale kosten zijn € 587.510,-, waarvan het Waddenfonds € 293.755,- financiert.

De overige zeven projecten die subsidie ontvangen richten zich op cultuur en toerisme. Bij het Friese Blije komt buitendijks een belevingsplek in de vorm van een terp. Het Waddenfonds subsidieert het project met € 500.000,-. Windmolen De Goede Verwachting in Den Helder wordt herbouwd. Voor de toeristische voorzieningen in de molen investeert het Waddenfonds eveneens € 500.000,-. Huisduinen ontvangt € 315.000 voor het op de kaart zetten van het dorp als toeristische trekpleister. Het nabijgelegen Fort Kijkduin mag € 500.000,- besteden aan het toekomst bestendig maken van deze bezienswaardigheid.
Om de Harlinger badcultuur weer nieuw leven in te blazen draagt het Waddenfonds  ruim € 344.000,- bij aan een pilot die het aanspoelen van algen op het zwemstrand moet voorkomen.

Met de uitbreiding van de Medemblikkerloods in Den Helder kunnen een zeilmakerij en een multifunctionele lesruimte worden gerealiseerd. Cultuurhistorisch waardevolle kennis over boten en kennis over de Waddenzee blijven hierdoor behouden en worden gedeeld met jongeren. Dit project ontvangt € 180.000,-. De Wadkijker, een online platform, waar informatie over het Waddengebied bijeen wordt gebracht, krijgt een subsidie van € 473.518,- van het Waddenfonds.

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze tien projecten is gebaseerd op het advies van een externe commissie van deskundigen, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld. De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op een of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, Duurzame recreatie en toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector.

Bijlage met meer informatie over de toegekende projecten (Pdf,)