Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds gedecentraliseerd

Nieuwsbericht | 21-03-2011

Het Waddenfonds wordt per 1 januari 2012 gedecentraliseerd. Dat betekent dat de Waddenprovincies Groningen, Fryslan en Noord Holland voortaan zelf mogen beslissen hoe de middelen van het fonds worden besteed. Het voornemen van decentralisatie stond al in het regeerakkoord.

Dezelfde doelen.
De Waddenprovincies handhaven de doelen en het werkingsgebied van het Waddenfonds. Dat geldt ook voor de fifty-fifty-verdeling ecologie-economie en het principe van financiering van projecten door meerdere partijen. Deze vier uitgangspunten zullen nog worden vastgelegd in een bestuursakkoord tussen het rijk en de provincies. Voor 2011 kunnen de Waddenprovincies - vooruitlopend op de decentralisatie - voor maximaal  33 miljoen euro uitgaven doen. Zij zullen dat zelf organiseren in de regio.

Investeringsprogramma.
De Waddenprovincies stellen een meerjarig investeringsprogramma voor het waddengebied op met partners waaronder het rijk. Er komt een Regiecollege Waddengebied met een zwaarwegende adviesrol over de besteding van de middelen van het Waddenfonds. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en dat van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben zitting in het college. Het beschikbare geld wordt uitgekeerd als decentralisatie-uitkering van het provinciefonds, dus het blijft een apart budget. De provincie Fryslan wordt de penvoerder. Het geld blijft bij elkaar in één pot. Met ingang van 2012 bedraagt het saldo van het Waddenfonds nog ongeveer 490 mln euro.

De Wet op het Waddenfonds en de Regeling Wet op het Waddenfonds zullen worden ingetrokken.

Klik hier voor de brief van de Minister aan de Tweede Kamer