Spring naar hoofd-inhoud

Waddenbeleid werkt niet zonder draagvlak

Reactie Watersportverbond op PKB Waddenzee legt nadruk op integrale benadering: natuur én mensen.

Het kabinet heeft haar voorgenomen beleid voor de Waddenzee gepresenteerd in deel 3 van de PKB Derde nota Waddenzee. Uiteraard heeft het Watersportverbond daarop gereageerd naar de minister van VROM. Kern van de reactie is de teleurstelling over de sectorale benadering die het kabinet voorstaat. Met de waddenprovincies is het Watersportverbond van mening dat juist een integrale aanpak een verstandige keuze zou zijn. In deze aanpak moet dan op een slimme manier natuurbehoud met menselijk gebruik gecombineerd worden.


Cruciaal voor een duurzame bescherming van de Waddenzee is immers voldoende draagvlak onder de bevolking die bij het Wad betrokken is. Zowel de bewoners van het gebied als de (water)recreanten die er van genieten zullen de benodigde maatregelen immers moeten naleven en ondersteunen. De reactie van het Watersportverbond is dan ook tot stand gebracht met behulp van alle watersportverenigingen in het gebied zelf. Ook is de mening gevraagd van de verenigingen waarvan veel leden regelmatig het Wad bevaren.

Concrete punten van kritiek op de Nota zijn:
Het volstrekt willekeurig gekozen plafond van 4400 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in het gebied is onhoudbaar en brengt steeds vaker ongewenste en onveilige situaties met zich mee.
Het onderhoud aan vaarroutes is onvoldoende en een adequate en veilige betonning van die routes staat onder druk.
Het sluiten van de enige plaats waar men mag snelvaren (waterskiën etc.) nabij de haven van Texel, zal contraproductief werken. Goede zonering werkt alleen als je ook een alternatief biedt.

De Waddenzee is belangrijk voor de watersport. Veel mensen die rust en ruimte zoeken kunnen daar gelukkig terecht om te genieten van die kwaliteiten. Dat is belangrijk voor die mensen en daarom ook voor behoud van het gebied. Het Watersportverbond vindt dat belangrijk voor nu én voor in de toekomst!